Thursday, June 20, 2024
Homeఆధ్యాత్మికంVinayaka Chavithi Vratham Pooja Vidhanam | వినాయక చవితి వ్రతం, పూజా విధానం

Vinayaka Chavithi Vratham Pooja Vidhanam | వినాయక చవితి వ్రతం, పూజా విధానం

Vinayaka Chavithi Vratham:

పూజకు కావాల్సిన వస్తువులు

 

దేవుని పఠము, దీపాలు, అక్షింతలు, గంధం, కుంకుమ, అగరబత్తులు, పూలు, హారతి, గంట, అరటిపండ్లు, దేవుని ఉపచారాలకి ఒక పంచ పాత్ర, మన ఆచమనానికి ఒక పంచ పాత్ర, యజ్ఞోపవీతం, శంకము, తాంబూలం, వింజామర, దేవుని ప్రతిమ, టెంకాయ.

 

మార్జనముమార్జనము

 

అపవిత్రః పవిత్రోవా సర్వావస్థాంగతో పివా

యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం సబాహ్యా భ్యంతర శ్శుచిః

(తలమీద నీళ్ళను చల్లుకోవాలి)

 

గణపతిగణపతి ప్రార్దన

 

(నమస్కారం చేస్తూ శ్లోకం చదవాలి)

శుక్లాం బరదరం విష్ణుం శశి వర్ణం చతుర్భుజం

ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయే

అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం

                                    అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతం ఉపాస్మహే.

 

ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే

కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమమ్ |

జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత

ఆ నః శృణ్వన్నూతిభిస్సీద సాదనమ్ ||

 

వక్ర తుండ మహా కాయ సూర్య కోటి సమ ప్రభ

నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా

 

ఓమ్ శ్రీ మహా గణాధి పతయే నమః

 

ఘంటా నాదంఘంటా నాదం 

 

(గంట వాయిస్తూ శ్లోకం చదవాలి)

ఆగమార్ధంతు దేవానాం గమనార్ధం తు రాక్షసాం

కురు ఘంటారావం తత్ర దేవతాహ్వాన లాంచనమ్

 

ఆచమనము

 

1. ఓం కేశవాయ స్వాహా

2. ఓం నారాయణాయ స్వాహా

3. ఓం మాధవాయ స్వాహా

(పై మూడు నామములతో మూడు సార్లు ఆచమనము చేయాలితర్వాత చెయ్యి కడుగుకోవాలి)

స్త్రీలు స్వాహా అనే చోట నమః అని ఆచమనము చేయాలి.

4. ఓం గోవిందాయ నమః

5. ఓం విష్ణవే నమః

6. ఓం మధుసూదనాయ నమః

7. ఓం త్రివిక్రమాయ నమః

8. ఓం వామనాయ నమః

9. ఓం శ్రీధరాయ నమః

10. ఓం హృషీకేశాయ నమః

11. ఓం పద్మనాభాయ నమః

12. ఓం దామోదరాయ నమః

13. ఓం సంకర్షణాయ నమః

14. ఓం వాసుదేవాయ నమః

15. ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః

16. ఓం అనిరుద్ధాయ నమః

17. ఓం పురుషోత్తమాయ నమః

18. ఓం అధోక్షజాయ నమః

19. ఓం నారసింహాయ నమః

20. ఓం అచ్యుతాయ నమః

21. ఓం జనార్ధనాయ నమః

22. ఓం ఉపేంద్రాయ నమః

23. ఓం హరయే నమః

24. ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః

 

ఉత్తిష్టంతు భూతపిశాచాః ఏతే భూమి భారకాః | ఏతేషా మవిరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే

 

(కొంచెం జలం తీసుకొని ఎడమ పక్కకి వదలాలిభార్య పక్కన ఉంటే మధ్యన వదలకుండా తన పక్కకి వదలాలి)

 

ప్రాణాయామముప్రాణాయామము

 

పూరకం కుంభకం చైవ రేచకం తదనంతరం

ప్రాణాయామ మిదం ప్రోక్తం సర్వ దేవ వశంకరం

(ప్రాణాయామం చేయండి)

 

సంకల్పము

 

మమ ఉపాత్త సమస్త దురితక్షయ ద్వారా శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక దేవతా ప్రీత్యర్థంశుభే శోభనే ముహూర్తేసమస్త దేవతా బ్రాహ్మణ హరిహర గురు చరణ సన్నిధౌఅస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృధ్యర్ధంధర్మార్ధ కామ మోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిధ్యర్థంధన ధాన్య సమృధ్యర్ధంఇష్ట కామ్యార్థ సిధ్యర్థంసకల లోక కల్యాణార్ధంసర్వ విఘ్న నివారణార్ధంవేద సంప్రదాయాభివృద్యర్ధంఅస్మిన్ దేశే గోవధ నిషేధార్ధంగో సంరక్షణార్ధంశ్రీ వరసిద్ధి వినాయక దేవతాం ఉద్దిశ్య యావచ్చక్తి ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే!

 

(కుడిచేతి వేలిని పంచపాత్రలో ముంచాలి)

 

కలశారాధనకలశారాధన

 

కలశస్య ముఖే విష్ణుః కంఠేరుద్ర స్సమాశ్రితః

మూలే తత్రస్థితో బ్రహ్మా మధ్యేమాతృగణాః స్మృతాః

కుక్షౌ తు సాగరా స్సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరా

ఋగ్వేదోథ యజుర్వేద స్సామవేదోహ్యధర్పణః

అంగైశ్చ సహితాస్సర్వే కలశాంబు సమాశ్రితాః

                         గంగేచ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతీ

                         నర్మదా సింధు కావేరి జలే స్మిన్ సన్నిధిం కురు

                         పూజాద్రవ్యాణి దేవం ఆత్మానం సంప్రోక్ష్య

 

(పచ్చకర్పూరంతులసి దళంఏలకులు వేసి నీళ్ళను కలుపుకోవాలినీళ్ళు మనమీదకుడివైపు చల్లుకోవాలి)

 

గణపతి పూజ

 

ఆదౌ నిర్విఘ్న పరిసమాప్త్యర్ధం శ్రీ గణాధిపతి ప్రార్ధనాం కరిష్యే

 

వక్రతుండ మహాకాయ కోటిసూర్య సమప్రభ

నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా

సుముఖశ్చైక దంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః

లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిప

ధూమకేతు ర్గణాధ్యక్షః ఫాలచంద్రో గజాననః

వక్రతుండ శ్శూర్పకర్ణో హేరంభః స్కంధపూర్వజః

షోడశైతాని నామని యఃపఠేచ్ఛృణుయాదపి.

విద్యారంభే వివాహేచ ప్రవేశే నిర్గమే తథా,

సంగ్రామే సర్వకారేషు విఘ్నస్తస్య నజాయతే

 

శ్రీ వినాయక షోడశోపచార పూజ

 

 

ధ్యానం

 

శ్లోకం

భవసంచిత పాపౌఘ విధ్వంసన విచక్షణం

విఘ్నాంధకార భాస్వంతం విఘ్నరాజ మహంభజే

ఏకదంతం శూర్పకర్ణం గజవక్త్రం చతుర్భుజం

పాశాంకుశ ధరం దేవం ధ్యాయే త్సిద్ధివినాయకం

ఉత్తమం గణనాథస్య వ్రతం సంపత్కరం శుభం

భక్తాభీష్టప్రదం తస్మాత్ ధ్యాయేత్తం విఘ్ననాయకమ్

also read  Sri Varahi Devi Ashtottara Shatanamavali | శ్రీ వారాహి దేవి అష్టోత్తర శతనామావళిః

ధ్యాయేద్గజాననం దేవం తప్తకాంచన సన్నిభం

చతుర్భుజం మహాకాయం సర్వాభరణభూషితం

ఉపచారం

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ధ్యాయామి

(అక్షింతలు సమర్పించవలెను)

 

ఆవాహనం

 

శ్లోకం

అత్రాగచ్ఛ జగద్వంద్య సురరాజార్చితేశ్వర

అనాథనాథ సర్వజ్ఞ గౌరీగర్భసముద్భవ

ఉపచారం

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ఆవహయామి

(అక్షింతలు సమర్పించవలెను)

 

ఆసనం

 

శ్లోకం

మౌక్తికైః పుష్పరాగైశ్చ నానారత్నైర్విరాజితం

రత్నసింహాసనం చారు ప్రీత్యర్థం ప్రతిగృహ్యతాం

 

ఉపచారం

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ఆసనం సమర్పయామి

(అక్షింతలు సమర్పించవలెను)

 

పాద్యం

 

శ్లోకం

గజవక్త్ర నమస్తేస్తు సర్వాభీష్టప్రదాయక

భక్త్యా పాద్యం మయా దత్తం గృహాణ ద్విరదానన

ఉపచారం

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః పాద్యం సమర్పయామి

(జలం సమర్పించవలెను)

 

అర్ఘ్యం

 

శ్లోకం

గౌరీపుత్ర నమస్తేస్తు శంకరప్రియనందన

గృహాణార్ఘ్యం మయాదత్తం గంధపుష్పాక్షతైర్యుతం

ఉపచారం

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః అర్ఘ్యం సమర్పయామి

(జలం సమర్పించవలెను)

 

ఆచమనీయం

 

శ్లోకం

అనాథనాథ సర్వజ్ఞ గీర్వాణవరపూజిత

గృహాణాచమనం దేవ తుభ్యం దత్తం మయా ప్రభో

ఉపచారం

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ఆచమనీయం సమర్పయామి

(జలం సమర్పించవలెను)

 

మధుపర్కం

 

శ్లోకం

దధిక్షీర సమాయుక్తం మధ్వాఽజ్యేన సమన్వితం

మధుపర్కం గృహాణేదం గజవక్త్ర నమోస్తుతే

ఉపచారం

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః మధుపర్కం సమర్పయామి

(జలం సమర్పించవలెను)

 

స్నానం

 

శ్లోకం

స్నానంపంచామృతైర్దేవ గృహాణ గణనాయక

అనాథనాథ సర్వజ్ఞ గీర్వాణ గణపూజిత

ఉపచారం

శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః పంచామృతస్నానం సమర్పయామి

 

శ్లోకం

గంగాది సర్వతీర్థేభ్యః ఆహృతైరమలైర్జలై :

స్నానం కురుష్వ భగవానుమాపుత్ర నమోఽస్తుతే

ఉపచారం

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి

(జలం సమర్పించవలెను)

 

వస్త్రం

 

శ్లోకం

రక్తవస్త్రద్వయం చారు దేవయోగ్యం చ మంగళం

శుభప్రదం గృహాణ త్వం లంబోదర హరాత్మజ

ఉపచారం

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః నూతన వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి

వస్త్రయుగ్మ ధారణానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి

(అక్షింతలు సమర్పించవలెను)

 

యజ్ఞోపవీతం

 

శ్లోకం

రాజతం బ్రహ్మసూత్రం చ కాంచనం చోత్తరీయకం

గృహాణ సర్వధర్మజ్ఞ భక్తానామిష్టదాయక

ఉపచారం

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి

 

గంధం

 

శ్లోకం

చందనాగరు కర్పూర కస్తూరీ కుంకుమాన్వితం

విలేపనం సురశ్రేష్ఠ ప్రీత్యర్థం ప్రతిగృహ్యతాం

ఉపచారం

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః గంధాన్ సమర్పయామి

(దేవుని పటాలకువిగ్రహాలకు గంధంకుంకుమ పెట్టాలి)

 

అక్షతలు

 

శ్లోకం

అక్షతాన్ ధవళాన్ దివ్యాన్ శాలీయా తండులాన్ శుభాన్

గృహాణ పరమానంద శంభు పుత్ర నమోస్తుతే

ఉపచారం

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః అక్షతాన్ సమర్పయామి

(అక్షింతలు సమర్పించవలెను)

 

పుష్పం

 

శ్లోకం

సుగంధాని చ పుష్పాణి జాజీకుంద ముఖాని చ

ఏకవింశతి పత్రాణి సంగృహాణ నమోస్తుతే

ఉపచారం

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః నానావిధ పరిమళ పుష్పాణి సమర్పయామి

(పుష్పాలు సమర్పించవలెను)

 

గణపతి అంగపూజ

 

ఓం గణేశాయ నమః           – పాదౌ పూజయామి

ఓం ఏకదంతాయ నమః       – జానునీ పూజయామి

ఓం విఘ్నరాజాయ నమః     – జంఘే పూజయామి

ఓం ఆఖువాహనాయ నమః   – ఊరుం పూజయామి

ఓం హేరంబాయ నమః         – కటిం పూజయామి

ఓం లంబోదరాయ నమః       – ఉదరం పూజయామి

ఓం గణనాథాయ నమః        – నాభిం పూజయామి

ఓం గణేశాయ నమః           – హృదయం పూజయామి

ఓం స్థూల కంఠాయ నమః    – కంఠం పూజయామి

ఓం స్కందాగ్రజాయ నమః    – స్కంధౌ పూజయామి

ఓం పాశహస్తాయ నమః      – హస్తౌ పూజయామి

ఓం గజవక్త్రాయ నమః        – వక్త్రం పూజయామి

ఓం విఘ్నహంత్రే నమః       – నేత్రే పూజయామి

ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః     – కర్ణౌ పూజయామి

ఓం ఫాలచంద్రాయ నమః     – లలాటం పూజయామి

ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః      – శిరః పూజయామి

ఓం విఘ్నరాజాయ నమః    – సర్వాణ్యంగాని పూజయామి

 

శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః సర్వాణ్యంగాని పూజయామి

 

ఏకవింశతి పత్ర పూజ

 

    1.    సుముఖాయ నమః     – మాచీపత్రం పూజయామి

    2.   గణాధిపాయ నమః      – బృహతీపత్రం పూజయామి

    3.    ఉమాపుత్రాయ నమః  – బిల్వపత్రం పూజయామి

    4.   గజాననాయ నమః     – దూర్వాయుగ్మం పూజయామి

    5.   హరసూనవే నమః      – దుత్తూరపత్రం పూజయామి

    6.   లంబోదరాయ నమః    – బదరీపత్రం పూజయామి

    7.   గుహాగ్రజాయ నమః     – అపామార్గపత్రం పూజయామి

    8.   గజకర్ణాయ నమః       – తులసీపత్రం పూజయామి

    9.   ఏకదంతాయ నమః     – చూతపత్రం పూజయామి

    10.  వికటాయ నమః         – కరవీరపత్రం పూజయామి

    11.   భిన్నదంతాయ నమః   – విష్ణుక్రాంతపత్రం పూజయామి

    12.  వటవే నమః              – దాడిమీపత్రం పూజయామి

    13.  సర్వేశ్వరాయ నమః     – దేవదారుపత్రం పూజయామి

    14.  ఫాలచంద్రాయ నమః   – మరువకపత్రం పూజయామి

    15.  హేరంబాయ నమః      – సింధువారపత్రం పూజయామి

    16.  శూర్పకర్ణాయ నమః    – జాజిపత్రం పూజయామి

    17.  సురాగ్రజాయ నమః    – గండకీ పత్రం పూజయామి

also read  Vinayaka Chavithi Vratha Katha | వినాయక చవితి వ్రత కథ

    18.  ఇభవక్త్రాయ నమః      – శమీపత్రం పూజయామి

    19.  వినాయకాయ నమః   – అశ్వత్థ పత్రం పూజయామి

    20. సురసేవితాయ నమః   – అర్జున పత్రం పూజయామి

    21.  కపిలాయ నమః        – అర్కపత్రం పూజయామి

 

శ్రీ గణేశ్వరాయనమః ఏకవింశతిపత్రాణి పూజయామి

 

శ్రీ గణేశాష్టోత్తరశతనామావళిః చదవాలి. 

 

 

ధూపం

 

శ్లోకం

దశాంగం గుగ్గులోపేతం సుగంధం సుమనోహరం

ఉమాసుత  నమస్తుభ్యం గృహాణ వరదోభవ

ఉపచారం

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ధూపం అఘ్రాపయామి

(ధూపం చూపించాలి)

 

దీపం

 

శ్లోకం

సాజ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం వహ్నినా ద్యోతితం మయా

గృహాణ మంగళం దీపం త్రైలోక్య తిమిరాపహ

ఉపచారం

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః దీపం దర్శయామి

ధూపదీపానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి

(దీపం చూపిస్తూ గంట వాయించాలి)

 

నైవేద్యం

 

శ్లోకం

సుగంధాన్సుకృతాంశ్చైవ మోదకాన్ ఘృత పాచితాన్

నైవేద్యం గృహ్యతాం దేవ చణముద్గైః ప్రకల్పితాన్

భక్ష్యం భోజ్యం చ లేహ్యంచ చోష్యం పానీయమేవచ

ఇదం గృహాణ నైవేద్యం మయాదత్తం వినాయక

ఉపచారం

ఓంశ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః నైవేద్యం సమర్పయామి

 

సత్యం త్వర్తేన పరిషించామి (Mor)/ ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి (Eve)

అమృతమస్తు అమృతోపస్తరణమసి

 

(జలం సమర్పిస్తూ చదవాలి)

ఓం ప్రాణం నమః  – అపానం నమః – వ్యానం నమః

ఉదానం నమః – సమానం నమః

 

మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి – అమృతమస్తు అమృతాపిధానమసి

ఉత్తరా పోశనం సమర్పయామిహస్తౌ
ప్రక్షాళనం సమర్పయామి
పాద
ప్రక్షాళనం సమర్పయామి
శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి

 

తాంబూలం

 

శ్లోకం

పూగీఫలైస్సకర్పూరైః నాగావల్లీ దళైర్యుతం

ముక్తాచూర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం

ఉపచారం

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః తాంబూలం సమర్పయామి

(తాంబూలం సమర్పించవలెను)

 

నీరాజనం

 

శ్లోకం

ఘృతవర్తి సహస్రైశ్చ కర్పూరశకలైః స్థితం

నీరాజనం మయాదత్తం గృహాణ వరదోభవ

ఉపచారం

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి

నీరాజనానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి

(కర్పూరంతో హారతి ఇవ్వాలి)

 

దూర్వాయుగ్మ పూజ

 

    1.    గణాధిపాయ నమః                   దూర్వాయుగ్మం పూజయామి

    2.   ఉమాపుత్రాయ నమః                దూర్వాయుగ్మం పూజయామి

    3.   అఖువాహనాయ నమః              దూర్వాయుగ్మం పూజయామి

    4.   వినాయకాయ నమః                 దూర్వాయుగ్మం పూజయామి

    5.   ఈశపుత్రాయ నమః                  దూర్వాయుగ్మం పూజయామి

    6.   సర్వసిద్ది ప్రదాయకాయ నమః      దూర్వాయుగ్మం పూజయామి

    7.   ఏకదంతాయ నమః                   దూర్వాయుగ్మం పూజయామి

    8.   ఇభవక్త్రాయ నమః                    దూర్వాయుగ్మం పూజయామి

    9.   మూషిక వాహనాయ నమః          దూర్వాయుగ్మం పూజయామి

    10.  కుమారగురవే నమః                దూర్వాయుగ్మం పూజయామి

 

 ఏకదంతైకవదన తథామూషిక వాహనాయ నమః దూర్వాయుగ్మం పూజయామి

 

మంత్రపుష్పం – నమస్కారం 

 

(పుష్పాలుఅక్షింతలు చేతిలోకి తీసుకొని శ్లోకం చదినివ తర్వాత సమర్పించవలెను)

 

శ్లోకం

కుమారగురవే తుభ్యం అర్పయామి సుమాంజలిం

ప్రదక్షిణం కరిష్యామి సతతం మోదకప్రియ

ఉపచారం

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి

ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి

 

పునరర్ఘ్యం

 

శ్లోకం

అర్ఘ్యం గృహాణ హేరంబ సర్వ భద్ర ప్రదాయక

గంధ పుష్పాక్షతైర్యుక్తం పాత్రస్థం పాపనాశన

ఉపచారం

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః పునరర్ఘ్యం సమర్పయామి

 

ఛత్ర చామర గీత నృత్య ఆందోళికా అశ్వారోహణ గజారోహణ

సమస్త రాజోపచారాన్ మనసా సమర్పయామి

(చామరం వియాలి)

 

క్షమాప్రార్థన

 

యస్యస్మృత్యా చ నామోక్త్యా తపః పూజా క్రియాదిషు

న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యో వందే గజాననం

 

మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాధిప

యత్పూజితం మయాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే

 

అనయా ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజయా భగవాన్ సర్వాత్మికః

శ్రీ మహాగణాధిపతి సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవంతు

శ్రీ మహాగణాధిపతి ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి

 

తీర్థం

 

అకాలమృత్యుహరణం సర్వవ్యాధినివారణం

సమస్తపాపక్షయకరం శ్రీ మహాగణాధిపతి పాదోదకం పావనం శుభం

(తీర్థం తీసుకోవాలి)

 

ఉద్వాసన

 

శ్లోకం

నమస్తే విఘ్న రాజాయ నమస్తే విఘ్ననాశన

బ్రాహ్మణేభ్యోభ్యనుజ్ఞాతా గఛ్చదేవ యధా సుఖం

ఉపచారం

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః యధాస్థానం ఉద్వాసయామిపునరాగమనాయచ

 

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

 

ఉత్తరే శుభకర్మణి అవిఘ్నమస్తు

 

 

స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేన మహీం మహీశా

గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్సు నిత్యంలోకా : సమస్తా సుఖినో భవంతు

కలే వర్షతు పర్జన్యః  పృథివీ సస్య శాలినీ

దేశోయం క్షోభ రహితో బ్రహ్మణా సంతు నిర్భయః

అపుత్రాః పుత్రిణః పంతు పుత్రిణ స్సంతుపౌత్రిణః

అధనాః సాధనాః సంతు జీవంతు శరదాం శతం 

 

సర్వేజనాః సుఖినో భవంతు.

 

చూడండి వినాయకచవితి కథ

Pencil Team
Pencil Teamhttp://telugupencil.com
Hello Friends, I am Jai M Raja, Author & Founder of Telugu Pencil blog and share all the information related to Spirituality, Puja Method, Education, Biographies, Bhagavad Gita, Technology and Business through this Website. I request you to keep supporting us like this, and we will keep providing further information for you. :)
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular