Thursday, June 20, 2024
Homeఆధ్యాత్మికంవ్రతాలుSri Venkateswara Swami Sapta Shanivarala Vratham | శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి సప్త శనివారాల...

Sri Venkateswara Swami Sapta Shanivarala Vratham | శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి సప్త శనివారాల వ్రతం

 

Sri Venkateswara Swami Sapta Shanivarala Vratham కి కావాల్సిన వస్తువులు

 

    దేవుని పఠము, దీపాలు, అక్షింతలు, గంధం, కుంకుమ, అగరబత్తులు, పూలు, హారతి, గంట,అరటిపండ్లు, దేవుని ఉపచారాలకి ఒక పంచ పాత్ర, మన ఆచమనానికి ఒక పంచ పాత్ర, యజ్ఞోపవీతం, శంకము, తాంబూలం, వింజామర, దేవుని ప్రతిమ, టెంకాయ.

Sri Venkateshwara Swamy Sapta Sanivara Vratam

 

మార్జనము

మార్జనము 

అపవిత్రః పవిత్రోవా సర్వావస్థాంగతో పివా

యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం సబాహ్యా భ్యంతర శ్శుచిః

(తలమీద నీళ్ళను చల్లుకోవాలి)


 గణపతిగణపతి ప్రార్దన

(నమస్కారం చేస్తూ శ్లోకం చదవాలి)

ఓం శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం

ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయే

అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం
అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతం ఉపాస్మహే.
 

 

ఆచమనము

 

  1. ఓం కేశవాయ స్వాహా

  2. ఓం నారాయణాయ స్వాహా

  3. ఓం మాధవాయ స్వాహా (పై మూడు నామములతో మూడు సార్లు ఆచమనము చేయాలి,      తర్వాత చెయ్యి కడుగుకోవాలి)

స్త్రీలు స్వాహా అనే చోట నమః అని ఆచమనము చేయాలి.

  4. ఓం గోవిందాయ నమః

  5. ఓం విష్ణవే నమః

  6. ఓం మధుసూదనాయ నమః

  7. ఓం త్రివిక్రమాయ నమః

  8. ఓం వామనాయ నమః

  9. ఓం శ్రీధరాయ నమః

10. ఓం హృషీకేశాయ నమః

11. ఓం పద్మనాభాయ నమః

12. ఓం దామోదరాయ నమః

13. ఓం సంకర్షణాయ నమః

14. ఓం వాసుదేవాయ నమః

15. ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః

16. ఓం అనిరుద్ధాయ నమః

17. ఓం పురుషోత్తమాయ నమః

18. ఓం అధోక్షజాయ నమః

19. ఓం నారసింహాయ నమః

20. ఓం అచ్యుతాయ నమః

21. ఓం జనార్ధనాయ నమః

22. ఓం ఉపేంద్రాయ నమః

23. ఓం హరయే నమః

24. ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః 

 

ఉత్తిష్టంతు భూతపిశాచాః ఏతే భూమి భారకాః | ఏతేషా మవిరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే

 

( కొంచెం అక్షింతలు తీసుకొని వాసన చూసి  ఎడమ పక్కకి వదలాలి, భార్య పక్కన ఉంటే మధ్యన వదలకుండా తన పక్కకి వదలాలి)

 

ప్రాణాయామము ప్రాణాయామము 

పూరకం కుంభకం చైవ రేచకం తదనంతరం

ప్రాణాయామ మిదం ప్రోక్తం సర్వ దేవ శంకరం

(ప్రాణాయామం చేయండి)

 

 

సంకల్పము

 

మమ ఉపాత్త సమస్త దురితక్షయ ద్వారా శ్రీ అలమేలుమంగా పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దేవతా ప్రీత్యర్థం, అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృధ్యర్ధం, ధర్మార్ధకామ మోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిధ్యర్థం, సకల లోక కల్యాణార్ధం, వేద సంప్రదాయాభివృద్యర్ధం, ధన ధాన్య సమృధ్యర్ధం, ఇష్ట కామ్యార్థ సిధ్యర్థం, స్థిత శనైశ్చర దోష పరిహారార్ధం, అలమేలుమంగా పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ప్రసాద సిధ్యర్థం, సప్త శనివార వ్రత విధానేన యధా శక్తి ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే!

( కుడిచేతి వేలిని పంచపాత్రలో ముంచాలి ) 

 

ఘంటా నాదం

ఘంటా నాదం చేస్తూ 

(గంట వాయిస్తూ శ్లోకం చదవాలి)

ఆగమార్ధంతు దేవానాం గమనార్ధం తు రాక్షసాం

కురు ఘంటారావం తత్ర దేవతాహ్వాన లాంచనమ్ 

 

కలశారాధనకలశారాధన 

కలశస్య ముఖే విష్ణుః కంఠేరుద్ర స్సమాశ్రితః

మూలే తత్రస్థితో బ్రహ్మా మధ్యేమాతృగణాః స్మృతాః

కుక్షౌ తు సాగరా స్సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరా

ఋగ్వేదోథ యజుర్వేద స్సామవేదోహ్యధర్పణః

అంగైశ్చ సహితాస్సర్వే కలశాంబు సమాశ్రితాః

                           గంగేచ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతీ

                           నర్మదా సింధు కావేరి జలే స్మిన్ సన్నిధిం కురు

 

 (పచ్చకర్పూరం, తులసి దళం, ఏలకులు వేసి నీళ్ళను కలుపుకోవాలి, నీళ్ళు మనమీద, కుడివైపు చల్లుకోవాలి) 

 

 

గణపతి పూజ

 

వక్ర తుండ మహా కాయ సూర్య కోటి సమ ప్రభ
నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా
ఓమ్ శ్రీ మహా గణాధి పతయే నమః

ఆదౌ నిర్విఘ్నం పరిసమాప్త్యర్ధం శ్రీ మహాగణపతి పూజాం కరిష్యే

 

1.    శ్రీ మహాగణపతయే నమః ధ్యాయామి

2.   శ్రీ మహాగణపతయే నమః ఆవాహయామి

3.   శ్రీ మహాగణపతయే నమః ఆసనం సమర్పయామి

4.   శ్రీ మహాగణపతయే నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి

5.   శ్రీ మహాగణపతయే నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి

6.   శ్రీ మహాగణపతయే నమః ఆచమనీయం సమర్పయామి

7.   శ్రీ మహాగణపతయే నమః స్నానం సమర్పయామి

8.   శ్రీ మహాగణపతయే నమః వస్త్ర యుగ్మం సమర్పయామి

9.   శ్రీ మహాగణపతయే నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి

also read  Sri Venkateswara Swami Sapta Shanivarala Vratha Katha | శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి సప్త శనివారాల వ్రత కథ

10.   శ్రీ మహాగణపతయే నమః గంధం సమర్పయామి

11.   శ్రీ మహాగణపతయే నమః పుష్పాణి సమర్పయామి

12.   శ్రీ మహాగణపతయే నమః ధూపమాఘ్రాపయామి

13.   శ్రీ మహాగణపతయే నమః దీపం దర్శయామి

14.   శ్రీ మహాగణపతయే నమః నైవేద్యం సమర్పయామి

(సత్యం త్వర్తేన పరిషం చామి అమృతమస్తు అమృతోపస్తర ణమసి (ప్రాణాయ స్వాహా అపానాయ స్వాహా వ్యానాయ స్వాహా ఉదానాయ స్వాహా సమానాయ స్వాహా)

15.   శ్రీ మహాగణపతయే నమః తాంబూలం సమర్పయామి

16.   శ్రీ మహాగణపతయే నమః నీరాజనం సమర్పయామి

17.   శ్రీ మహాగణపతయే నమః మంత్ర పుష్పం, నమస్కారం సమర్పయామి

 

అనయా, యథా శక్తి పూజాయచ శ్రీ మహాగణపతి దేవతా సుప్రసన్నా, సుప్రీతా వరదో భవతు,
శ్రీ మహా గణపతి ప్రసాదం శిరసా గృణ్హామి

 

 

శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి షోడశోపచార పూజ

 

ధ్యానం

శ్లోకం

శాంతాకారం భుజంగ శయనం పద్మనాభం సురేశం

విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం

లక్ష్మీకాంతం కమల నయనం యోగి హృద్యానగమ్యం

వందేవిష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైక నాథమ్

 

ఉపచారం

అలమేలుమంగా పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామినే నమః ధ్యాయామి

(అక్షింతలు సమర్పించవలెను)

ఆవాహనం

శ్లోకం

ఆవాహయామిదేవేశ! సిద్ధగంధర్వ సేవిత!

పూజాం స్వీకురు మద్దత్తామ్ కరుణానిధే!

 

ఉపచారం

అలమేలుమంగా పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామినే నమః ఆవాహయామి

(అక్షింతలు సమర్పించవలెను)

ఆసనం

శ్లోకం

దేవ దేవ జగన్నాధ ప్రణతక్లేశనాశన!

రత్నసింహాసనం దివ్యం గృహాణ మధుసూదన!

 

ఉపచారం

అలమేలుమంగా పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామినే నమః నవరత్నఖచిత సింహాసనం సమర్పయామి

(అక్షింతలు సమర్పించవలెను)

 

పాద్యం

శ్లోకం

వాంఛితం కురుమెదేవ! దుష్కృతం చ వినాశయ,

పాద్యమ్ గృహాణ భగవాన్ మాతురుత్సంగ సంస్థిత!

 

ఉపచారం

అలమేలుమంగా పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామినే నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి 

(జలం సమర్పించవలెను)

అర్ఘ్యం

శ్లోకం

కురుష్వమేదయాందేవ సంసారార్తి భయాపహ!

కుసుమాక్షత సంయుక్తం గృహాణార్ఘ్యం నమోస్తుతే

 

ఉపచారం

అలమేలుమంగా పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామినే నమః హస్తయోః

అర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి 

(జలం సమర్పించవలెను)

 

ఆచమనీయం

శ్లోకం

సమస్సత్యాయ శుద్దాయ నిత్యాయ జ్ఞాన రూపిణే,

గృహాణాచమనం దేవ! స్వర్వలోకైక నాయక !

 

ఉపచారం

అలమేలుమంగా పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామినే నమః

ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి

(జలం సమర్పించవలెను)

పంచామృత స్నానం

శ్లోకం

దధిక్షీరాజ్య మధుబిః శర్కరాఫల మిశ్రితమ్

పంచామృత స్నాన మిదం గృహాణ పురుషోత్తమ!

 

ఉపచారం

అలమేలుమంగా పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామినే నమః

పంచామృత స్నానం సమర్పయామి

(జలం సమర్పించవలెను)

శుద్ధోదక స్నానం

శ్లోకం

గంగా గోదావరీ కృష్ణా కావేర్యాది నదీ జలైః

శుద్దోదక స్నానమిదం పాదోద్ధ్బూత సురాపగ!

 

ఉపచారం

అలమేలుమంగా పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామినే నమః శుద్దోదక స్నానం సమర్పయామి.
స్నానానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి

(జలం సమర్పించవలెను)

 

వస్త్రం

శ్లోకం

తప్తకాంచన సంకాశం పీతాంబరమిదం హరే!

గృహాణ శ్రీ జగన్నాధ! శ్రీనివాస నమోస్తుతే

 

ఉపచారం

అలమేలుమంగా పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామినే నమః

నూతన వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి

వస్త్రయుగ్మ ధారణానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి

(అక్షింతలు సమర్పించవలెను మరియు జలం సమర్పించవలెను)

యజ్ఞోపవీతం

శ్లోకం

బ్రహ్మవిష్ణు మహేశానైఃనిర్మితం బ్రహ్మసూత్రకం,

యజ్ఞోపవీతం గృహ్ణీష్వ సప్తశైల శిరోమణే!

 

ఉపచారం

అలమేలుమంగా పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామినే నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి 

(అక్షింతలు సమర్పించవలెను)

గంధం

శ్లోకం

చందనాగరు కస్తురీ ఘనసార సమన్వితం,

గంధం గృహాణ గోవింద! పరమామోదపూరితం 

 

ఉపచారం

అలమేలుమంగా పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామినే నమః దివ్య శ్రీ చందనం సమర్పయామి

(దేవుని పటాలకు, విగ్రహాలకు గంధం, కుంకుమ పెట్టాలి)

 

పుష్పం

శ్లోకం

సుగంధీని సుపుష్పాణి జాజీకుంద ముఖానిచ,

మాలతీ వకుళాదీని పూజార్ధం ప్రతిగృహ్యతామ్

 

ఉపచారం

అలమేలుమంగా పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామినే నమః పుష్పాంజలిం సమర్పయామి

(పుష్పాలు సమర్పించవలెను)

 

 

శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామికి అంగపూజ

 

శ్రీ వేంకటేశ్వరాయ నమః          – పాదౌ పూజయామి

శ్రీ వేంకటాచలాధీశాయ నమః    – గుల్ఫౌ పూజయామి

శ్రీ ప్రదాయకాయ నమః            – జంఘే పూజయామి

పద్మావతి పతయే నమః            – జానునీ పూజయామి

జ్ఞాన ప్రదాయ నమః                – ఊరుం పూజయామి

మహాభాగాయ నమః               – కటిం పూజయామి

నిర్మలాయ నమః                    – ఉదరం పూజయామి

విశాల హృదయాయ నమః        – హృదయం పూజయామి

పరిశుద్ధాత్మనే నమః                 – స్తనౌ పూజయామి

also read  Srirama Navami Special | శ్రీరామనవమి విశిష్టత

పురుషోత్తమాయనమః              – భుజౌ పూజయామి

స్వర్ణ హస్తాయ నమః                – హస్తౌ పూజయామి

వరప్రదాయ నమః                   – కంఠం పూజయామి

లోకనాథాయ నమః                 – స్మంథౌ పూజయామి

సర్వేశ్వరాయ నమః                 – ముఖం పూజయామి

రసజ్ఞాయ నమః                     – నాసికాం పూజయామి

పుణ్యశ్రవణ కీర్తినాయ నమః       – శ్రోత్రే పూజాయామి

ఫుల్లాంబుజ విలోపనాయ నమః   – నేత్రే పూజయామి

వర్చస్వినే నమః                      – లలాటం పూజయామి

సహస్ర శీర్షాయ నమః              – శిరః పూజయామి

రమ్య విగ్రహాయ నమః             – సర్వాణ్యంగాని పూజయామి

 

అలమేలు మంగా పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామినే నమః

సర్వాణ్యంగాని పూజయామి

 

ధూపం

శ్లోకం

దశాంగం గుగ్గులోపేతం గోఘృతేన సమన్వితం

ధూపం గృహాణ దేవేశ! సర్వలోక నమస్కృతం!

 

ఉపచారం

అలమేలుమంగా పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామినే నమః ధూపం అఘ్రాపయామి

(ధూపం చూపించాలి)

దీపం

శ్లోకం

త్రిలేకేశ! మహాదేవక! సర్వజ్ఞాన ప్రదాయక!

దీపందాస్వామి దేవేశ! రక్షమాం భక్తవత్సల! 

 

ఉపచారం

అలమేలుమంగా పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామినే నమః దీపం దర్శయామి

ధూపదీపానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి

(దీపం చూపిస్తూ గంట వాయించాలి మరియు జలం సమర్పించవలెను)

నైవేద్యం

శ్లోకం

సర్వ భక్షైశ్చ భోజ్యై శ్చ రసైః షడ్ఛిః సమన్వితం

నైవేద్యంతు మయానీతంగృహాణ పురుషోత్తమ

 

ఉపచారం

అలమేలుమంగా పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామినే నమః నైవేద్యం సమర్పయామి

 

(జలం సమర్పిస్తూ చదవాలి)

సత్యం త్వర్తేన పరిషించామి (Mor) / ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి (Eve)

అమృతమస్తు అమృతోపస్తరణమసి

 

ఓం ప్రాణం నమః  – అపానం నమః వ్యానం నమః

ఉదానం నమః సమానం నమః

 

(సమర్పయామి దగ్గర జలం సమర్పించవలెను)

మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి అమృతమస్తు అమృతాపిధానమసి

ఉత్తరా పోశనం సమర్పయామి, హస్తౌ ప్రక్షాళనం సమర్పయామి

పాద ప్రక్షాళనం సమర్పయామి, శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి

 

తాంబూలం

శ్లోకం

పూగీఫలైస్సకర్పూరైః నాగావల్లీదళైర్యుతం

జనన్నాధ! శ్రీనివాస! తాంబూలం ప్రతిగుహ్యతామ్

 

ఉపచారం

అలమేలుమంగా పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామినే నమః తాంబూలం సమర్పయామి

(తాంబూలం సమర్పించవలెను)

నీరాజనం

శ్లోకం

శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్ధినాం

శ్రీ వేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్

లక్ష్మీ సవిభ్రమా లోక సుభ్రూ విభ్రమ చక్షుషే,

చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళమ్.

 

మంగళా శాసనపరైర్ మదాచార్య పురోగమైః

సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళమ్

 

ఉపచారం

అలమేలుమంగా పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామినే నమః

కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి

నీరాజనానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి

(కర్పూరంతో హారతి ఇవ్వాలి మరియు జలం సమర్పించవలెను)

 

మంత్రపుష్పం – నమస్కారం 

(పుష్పాలు, అక్షింతలు చేతిలోకి తీసుకొని శ్లోకం చదినివ తర్వాత సమర్పించవలెను)

శ్లోకం

నానా సుగంధ పుష్పాణి యధా కాలోద్భవానిచ

పుష్పాంజలిం మయా దత్తం, గృహాణ వేంకటేశ్వర 

 

ఉపచారం

అలమేలుమంగా పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామినే నమః

సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి

ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి 

క్షమా ప్రార్ధన స్వస్తి

 

(చామరం విస్తూ కింది శ్లోకం చదవాలి)

 

ఛత్ర చామర గీత నృత్య ఆందోళికా అశ్వారోహణ గజారోహణ

సమస్త రాజోపచారాన్ మనసా సమర్పయామి

 

యస్య స్మృత్యాచ  నామోక్త్యా తపః పూజా క్రియాదిషుః

న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యో వందే తమచ్యుతం

 

మంత్ర హీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దన

యత్పూజితం మాయాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే

 

అనయా యధా శక్తి పూజయచ భగవాన్ సర్వాత్మకః

అలమేలుమంగా పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దేవతా సుప్రసన్నః స్సుప్రీతో వరదో భవతు

 

స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేన మహీం మహీశా

గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్సు నిత్యం,
లోకాః సమస్తా సుఖినో భవంతు
కలే
వర్షతు పర్జన్యః
  పృథివీ సస్య శాలినీ
దేశోయం
క్షోభ రహితో బ్రహ్మణా సంతు నిర్భయః

అపుత్రాః పుత్రిణః పంతు పుత్రిణ స్సంతుపౌత్రిణః

అధనాః సాధనాః సంతు జీవంతు శరదాం శతం 

 

లోకాస్సమస్తాః సుఖినో భవంతు

శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి సప్త శనివారాల వ్రత కథను చూడండి

(కృతజ్ఞతలు – నండూరి శ్రీనివాస్ గారు)

మరిన్ని పూజావిధానాలు మరియు వ్రతములు చూడండి. 

Pencil Team
Pencil Teamhttp://telugupencil.com
Hello Friends, I am Jai M Raja, Author & Founder of Telugu Pencil blog and share all the information related to Spirituality, Puja Method, Education, Biographies, Bhagavad Gita, Technology and Business through this Website. I request you to keep supporting us like this, and we will keep providing further information for you. :)
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular