Thursday, June 20, 2024
Homeఆధ్యాత్మికంSri Lakshmi Devi Shodashopachara Pooja | శ్రీ లక్ష్మీ దేవి షోడశోపచార పూజ

Sri Lakshmi Devi Shodashopachara Pooja | శ్రీ లక్ష్మీ దేవి షోడశోపచార పూజ

శ్రీ లక్ష్మీ దేవి షోడశోపచార పూజ ( Sri Lakshmi Devi Shodashopachara Pooja ) ప్రతి రోజు నిత్య పూజగా లేదా దీపావళి రోజు ఈ పూజను చేయవచ్చు. 

 

Sri Lakshmi Devi Shodashopachara Pooja కి కావాల్సిన వస్తువులు

 

    దేవుని పఠము, దీపాలు, అక్షింతలు, గంధం, కుంకుమ, అగరబత్తులు, పూలు, హారతి, గంట,అరటిపండ్లు, దేవుని ఉపచారాలకి ఒక పంచ పాత్ర, మన ఆచమనానికి ఒక పంచ పాత్ర, యజ్ఞోపవీతం, శంకము, తాంబూలం, వింజామర, దేవుని ప్రతిమ, టెంకాయ.

Varalakshmi-Vratham-tp
                                          పూజకి కావల్సిన వస్తువులు

  

మార్జనముమార్జనము

 

అపవిత్రః పవిత్రోవా సర్వావస్థాంగతో పివా

యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం సబాహ్యా భ్యంతర శ్శుచిః

(తలమీద నీళ్ళను చల్లుకోవాలి)

 

 

గణపతిగణపతి ప్రార్దన

 

(నమస్కారం చేస్తూ శ్లోకం చదవాలి)

ఓం శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం

ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయే

అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం

అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతం ఉపాస్మహే. 

 

ఆచమనము

 

1.       ఓం కేశవాయ స్వాహా

2.       ఓం నారాయణాయ స్వాహా

3.       ఓం మాధవాయ స్వాహా (పై మూడు నామములతో మూడు సార్లు ఆచమనము  

          చేయాలితర్వాత చెయ్యి కడుగుకోవాలి)

 స్త్రీలు స్వాహా అనే చోట నమః అని ఆచమనము చేయాలి.

4.       ఓం గోవిందాయ నమః

5.       ఓం విష్ణవే నమః

6.       ఓం మధుసూదనాయ నమః

7.       ఓం త్రివిక్రమాయ నమః

8.       ఓం వామనాయ నమః

9.       ఓం శ్రీధరాయ నమః

10.     ఓం హృషీకేశాయ నమః

11.     ఓం పద్మనాభాయ నమః

12.     ఓం దామోదరాయ నమః

13.     ఓం సంకర్షణాయ నమః

14.     ఓం వాసుదేవాయ నమః

15.     ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః

16.     ఓం అనిరుద్ధాయ నమః

17.     ఓం పురుషోత్తమాయ నమః

18.     ఓం అధోక్షజాయ నమః

19.     ఓం నారసింహాయ నమః

20.     ఓం అచ్యుతాయ నమః

21.     ఓం జనార్ధనాయ నమః

22.     ఓం ఉపేంద్రాయ నమః

23.     ఓం హరయే నమః

24.     ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః

 

(కొంచెం అక్షింతలు తీసుకొని వాసన చూసి ఎడమ పక్కకి వదలాలిభార్య పక్కన ఉంటే మధ్యన
వదలకుండా తన పక్కకి వదలాలి)

 

ఉత్తిష్టంతు భూతపిశాచాః ఏతే భూమి భారకాః ఏతేషా మవిరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే

 

 

ప్రాణాయామముప్రాణాయామము

 

పూరకం కుంభకం చైవ రేచకం తదనంతరం

ప్రాణాయామ మిదం ప్రోక్తం సర్వ దేవ శంకరం

(ప్రాణాయామం చేయండి) 

 

 

సంకల్పము

 

     మమ ఉపాత్త సమస్త దురితక్షయ ద్వారా శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవతా ప్రీత్యర్థంఅస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృధ్యర్ధంధర్మార్ధకామ మోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిధ్యర్థంధన ధాన్య సమృధ్యర్ధంఇష్ట కామ్యార్థ సిధ్యర్థంసకల లోక కల్యాణార్ధంవేద సంప్రదాయాభివృద్యర్ధంఅస్మిన్ దేశే గోవధ నిషేధార్ధంగో సంరక్షణార్థంశ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవతాం ఉద్దిశ్య యావఛ్చక్తి ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే!

 

(కుడిచేతి వేలిని పంచపాత్రలో ముంచాలి)

 

ఘంటా నాదంఘంటా నాదం చేస్తూ

 

(గంట వాయిస్తూ శ్లోకం చదవాలి)

ఆగమార్ధంతు దేవానాం గమనార్ధం తు రాక్షసాం

కురు ఘంటారావం తత్ర దేవతాహ్వాన లాంచనమ్

 

కలశారాధనకలశారాధన

 

కలశస్య ముఖే విష్ణుః కంఠేరుద్ర స్సమాశ్రితః

మూలే తత్రస్థితో బ్రహ్మా మధ్యేమాతృగణాః స్మృతాః

కుక్షౌ తు సాగరా స్సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరా

ఋగ్వేదోథ యజుర్వేద స్సామవేదోహ్యధర్పణః

అంగైశ్చ సహితాస్సర్వే కలశాంబు సమాశ్రితాః

గంగేచ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతీ

నర్మదా సింధు కావేరి జలే స్మిన్ సన్నిధిం కురు

పూజాద్రవ్యాణి దేవం ఆత్మానం సంప్రోక్ష్య

 

(పచ్చకర్పూరంతులసి దళంఏలకులు వేసి నీళ్ళను కలుపుకోవాలినీళ్ళు మనమీదకుడివైపు చల్లుకోవాలి)  

also read  Arjuna Kruta Durga Stotram | శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (అర్జున కృతం)

 

గణపతి పూజ

 

వక్రతుండ మహాకాయ కోటిసూర్య సమప్రభ

నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా

 

ఆదౌ నిర్విఘ్నం పరిసమాప్త్యర్ధం శ్రీ మహాగణపతి పూజాం కరిష్యే

 

  

  

Sri Lakshmi Devi Shodashopachara Pooja 

 

ధ్యానం

సరసిజ నయనే సరోజహస్తే ధవళ తరాంశుక గంధమాల్య శోభే

భగవతి హరివల్లభే మనోఙ్ఞే త్రిభువన భూతికరి ప్రసీదమహ్యమ్

 

శ్లోకం

లక్ష్మీం క్షీర సముద్ర రాజ తనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరీం

దాసీ భూత సమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురాం

శ్రీ మన్మంద కటాక్ష లబ్ధ విభవత్ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం

త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియాం

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః ధ్యాయామి

(అక్షింతలు సమర్పించవలెను)

ఆవాహనం

శ్లోకం

సహస్రదళ పద్మాస్యాంస్వస్థాం చ సుమనోహరాం

శాంతాం చ శ్రీహరేః కాంతాం తాం భజే జగతాం ప్రసూమ్

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః ఆవాహయామి

(అక్షింతలు సమర్పించవలెను)

ఆసనం

శ్లోకం

అమూల్య రత్నసారం చ నిర్మితం విశ్వకర్మణా

ఆసనం చ ప్రసన్నం చ మహాదేవి ప్రగృహ్యతామ్

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః నవరత్న ఖచిత సింహాసనం మమర్పయామి

(అక్షింతలు సమర్పించవలెను)

పాద్యం

శ్లోకం

సురాసుర మహా మౌళీ మాలా మాణిక్య కాంతిభిః

విరాజిత పదద్వంద్వే పాద్యం దేవీ దదామ్యహం

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి

(జలం సమర్పించవలెను)

అర్ఘ్యం

శ్లోకం

పుష్పచందన దూర్వాది సంయుతం జహ్నవీజలం

శంఖ గర్భ స్థితం శుద్ధం గృహ్యతాం పద్మ వాసినీం

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి

(జలం సమర్పించవలెను)

ఆచమనీయం

శ్లోకం

పుణ్య తీర్థోదకం చైవ విశుద్ధం శుద్ధిదం సదా

గృహ్యతాం కృష్ణకాంతే చ రమ్యమాచమనీయకమ్

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః ఆచమనీయం సమర్పయామి

(జలం సమర్పించవలెను)

శుద్ధోదక స్నానం

శ్లోకం

సుగంధి విష్ణు తైలంచ సుగంధామలకోజ్వలం

దేహ సౌందర్య బీజంచ గృహ్యతాం శ్రీ హరిప్రియే

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి

స్నానానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి

(జలం సమర్పించవలెను)

వస్త్రం

శ్లోకం

పీతాంబర ధరే దేవీ పీతాంబర సహోదరీ

పీతాంబరం ప్రయఛ్చామి విద్యుత్ అంగ జటాధరే

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః  వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి

వస్త్రయుగ్మ ధారణానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి

(అక్షింతలు సమర్పించవలెను మరియు జలం సమర్పించవలెను)

యజ్ఞోపవీతం

శ్లోకం

శబ్ద బ్రహ్మాత్మికే దేవీ శబ్ద శాస్త్ర కృతాలయే

సౌవర్ణం యజ్ఞ సూత్రంతేదదామి పరమేశ్వరీ

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి

(అక్షింతలు సమర్పించవలెను)

గంధం

శ్లోకం

కస్తూరీ కుంకుమైర్ యుక్తం ఘనసార విమిశ్రితం

మలయాచల సంభూతం చందనం ప్రతిగృహ్యతాం

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః శ్రీ గంధాన్ ధారయామి

హరిద్రా కుంకుమాది సుగంధ ద్రవ్యాణి సమర్పయామి

(దేవుని పటాలకువిగ్రహాలకు గంధంకుంకుమ పెట్టాలి)

పుష్పం – ఆభరణం

శ్లోకం

తురీయ వన సంభూతం నానా గుణ మనోహరం

ఆనంద సౌరభం పుష్పం గుహ్యతాం ఇదముత్తమం

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః పుష్పాణి సమర్పయామి

 

శ్లోకం

రత్నస్వర్ణవికారం చ దేహాలంకారవర్ధనం

శోభాదానం శ్రీకరం చ భూషణం ప్రతిగృహ్యతామ్

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః ఆభరణాని సమర్పయామి

(పుష్పాలు సమర్పించవలెను)

 

అంగపూజ

 

చంచలాయై నమః          – పాదౌ పూజయామి

చపలాయై నమః            – జానునీ పూజయామి

పీతాంబర ధరాయై నమః  – ఊరూం పూజయామి

కమలవాసిన్యై నమః        – కటిం పూజయామి

పద్మాలయాయై నమః      – నాభిం పూజయామి

మదన మాత్రే నమః        – స్తనౌ పూజయామి

లలితాయై నమః            – భుజద్వయం పూజయామి

కంబుకంఠ్యై నమః          – కంఠం పూజయామి

సుముఖాయై నమః         – ముఖం పూజయామి

శ్రియై నమః                 – ఓష్ఠౌ పూజయామి

also read  Devi Sarannavarathrulu 2022 | దేవి శరన్నవరాత్రులు

సునాసికాయై నమః        – నాసికాం పూజయామి

సునేత్రాయై నమః           – నేత్రే పూజయామి

రమాయై నమః              – కర్ణౌ పూజయామి

కమలాయై నమః            – శిరః పూజయామి

శ్రీ మహా లక్ష్మీదేవ్యై నమః   – సర్వాణ్యంగాని పూజయామి

 

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali | శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళిః

 

ధూపం

శ్లోకం

వృక్ష నిర్యాస రూపంచ గంధ ద్రవ్యాది సంయుతం

శ్రీకృష్ణకాంతే ధూపం చ పవిత్రం ప్రతిగృహ్యతామ్

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః ధూపం అఘ్రాపయామి

(ధూపం చూపించాలి)

దీపం

శ్లోకం

జగచ్చక్షుః స్వరూపంచ ప్రాణరక్షణ కారణం

ప్రదీపం శుద్ధరూపంచ గృహ్యతాం పరమేశ్వరి

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః దీపం దర్శయామి

ధూపదీపానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి

(దీపం చూపిస్తూ గంట వాయించాలి మరియు జలం సమర్పించవలెను)

నైవేద్యం

శ్లోకం

శర్కరా మధు సంయుక్తంఆజ్యాదైః అధపూరితం

గృహాణ దుర్గే నైవేద్యంమహిషాసుర మర్దిని

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః నైవేద్యం సమర్పయామి

 

(జలం సమర్పిస్తూ చదవాలి)

సత్యం త్వర్తేన పరిషించామి (Mor)/ ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి (Eve)

అమృతమస్తు అమృతోపస్తరణమసి

 

ఓం ప్రాణం నమః  – అపానం నమః – వ్యానం నమః

ఉదానం నమః – సమానం నమః

 

(సమర్పయామి దగ్గర జలం సమర్పించవలెను)

మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి – అమృతమస్తు అమృతాపిధానమసి

ఉత్తరా పోశనం సమర్పయామిహస్తౌ ప్రక్షాళనం సమర్పయామి

పాద ప్రక్షాళనం సమర్పయామిశుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి

తాంబూలం

శ్లోకం

తాంబూలం చ వరం రమ్యం కర్పూరాది సువాసితం

జిహ్వా జాడ్య చ్ఛేదకరం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం 

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః తాంబూలం సమర్పయామి

(తాంబూలం సమర్పించవలెను)

నీరాజనం

సంమ్రాజం చ విరాజంచా భి శ్రీర్ యా చ నో గృహే

లక్ష్మీ రాష్ట్రస్య యా ముఖే తయా మా సం సృజామసి

కర్పూర దీప తేజస్త్వం అజ్ఞాన తిమిరాపహ

 

శ్లోకం

దేవీ ప్రీతికరం చైవ మమ సౌఖ్యం వివర్ధయ

సంతత శ్రీరస్తు సమస్త మంగళాని భవంతు నిత్య శ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతు

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి

(కర్పూరంతో హారతి ఇవ్వాలి మరియు జలం సమర్పించవలెను)

మంత్రపుష్పం – నమస్కారం 

(పుష్పాలుఅక్షింతలు చేతిలోకి తీసుకొని శ్లోకం చదినివ తర్వాత సమర్పించవలెను)

శ్లోకం

పద్మాసనే పద్మకరే సర్వ లోకైక పూజితే

నారాయణే ప్రియే దేవీ సుప్రీతో భవ సర్వదా

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి

ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి

క్షమా ప్రార్ధన– స్వస్తి

(చామరం విస్తూ కింది శ్లోకం చదవాలి)

ఛత్ర చామర గీత నృత్య ఆందోళికా అశ్వారోహణ గజారోహణ

సమస్త రాజోపచారాన్ మనసా సమర్పయామి

 

యస్య స్మృత్యాచ నమోక్త్యా తపః పూజా క్రియాదిషుః 

న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యో వందే తమచ్యుతం

 

మంత్ర హీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దని,

యత్పూజితం మాయా దేవి పరిపూర్ణం తదస్తుతే

అనయా యధా శక్తి పూజయాచ భగవతీ సర్వాత్మికా

 

అనయా యధా శక్తి పూజయాచ  భగవాన్ సర్వాత్మకః

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవతా సుప్రసన్నః స్సుప్రీతో వరదో భవతు

 

స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేన మహీం మహీశా

గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్సు నిత్యంలోకాః సమస్తా సుఖినో భవంతు

కలే వర్షతు పర్జన్యః  పృథివీ సస్య శాలినీ

దేశోయం క్షోభ రహితో బ్రహ్మణా సంతు నిర్భయః

అపుత్రాః పుత్రిణః పంతు పుత్రిణ స్సంతుపౌత్రిణః

అధనాః సాధనాః సంతు జీవంతు శరదాం శతం

 

లోకాస్సమస్తాః సుఖినో భవంతు

 

 

(కృతజ్ఞతలు – నండూరి శ్రీనివాస్ గారు)

మరిన్ని పూజా విధానాలు మరియు వ్రతములు చూడండి. 

Pencil Team
Pencil Teamhttp://telugupencil.com
Hello Friends, I am Jai M Raja, Author & Founder of Telugu Pencil blog and share all the information related to Spirituality, Puja Method, Education, Biographies, Bhagavad Gita, Technology and Business through this Website. I request you to keep supporting us like this, and we will keep providing further information for you. :)
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular