Thursday, June 20, 2024
Homeఆధ్యాత్మికంSrinivasa Vidya Mantra | శ్రీనివాస విద్య మంత్ర

Srinivasa Vidya Mantra | శ్రీనివాస విద్య మంత్ర

Srinivasa Vidya in Telugu

ఆర్థిక సమస్యలను పరిష్కరించడానికి మరియు కోల్పోయిన ఉద్యోగం తిరిగి పొందడానికి, వ్యాపారంలో నష్టం వంటి సమస్యలకు పరిష్కారం ఈ మంత్రం. 

Srinivasa Vidya ఎలా సాధన చేయాలి

సాధారణంగా మనం సూక్తాలను అభ్యసించేటప్పుడు పురుష సూక్తాన్ని మరియు శ్రీ సూక్తాన్ని విడివిడిగా జపిస్తాము (శ్రీ సూక్తం లక్ష్మీదేవికి మరియు పురుష సూక్తం విష్ణువు కోసం). కానీ ఈ Srinivasa Vidya  లో రెండు మంత్రాలను కలిపి చదవాలి. శుక్ల పక్ష ప్రయోగానికి అమావాస్య తర్వాత రోజు వచ్చే పాడ్యమి  నుండి ప్రారంభించి, పౌర్ణమి రోజు వరకు శ్రీ సూక్త అనే శ్రీ విద్య యొక్క ఒక మంత్రం ముందు మొదట జపించాలి మరియు తరువాత ఒక పురుష సూక్త మంత్రాన్ని జపించాలి, ఈ విధంగా మంత్రాన్ని పునరావృతం చేయాలి 15వ మంత్రం వరకు ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది.

కృష్ణ పక్షం ప్రయోగానికి, పౌర్ణమి తర్వాత వచ్చే పాడ్యమి రోజు నుండి అమావాస్య వరకు వ్యతిరేక మార్గంలో జపించాలి. ఈ విధంగా 15వ మంత్రం వరకు మంత్రాన్ని పునరావృతం చేయాలి.

ప్రతిరోజూ మంత్రాలను పూర్తి చేసిన తర్వాత సామాన్య ఫలితాల కోసం నారాయణ కవచాన్ని కూడా జపించాలి. మనం లక్ష్మీ సహిత నారాయణ స్వామి విగ్రహం లేదా చిత్ర పాఠం ముందు జపించాలి. 

ఇలా మనం 30 రోజుల పాటు నిరంతరం మంత్రాలను జపించాలి. ఈ మంత్రాలను జపించలేకపోతే,  సరళీకృతం చేసిన శంకరాచార్య విరచిత కనకధారా స్తోత్రం కూడా పారాయణం చేయవచ్చు. కనకధారా స్తోత్రంలో మనకు శ్రీ సూక్తం మరియు పురుష సూక్తం రెండూ ఉన్నాయి.

 

శుక్ల పక్ష ప్రయోగం

(పాడ్యమి నుండి పౌర్ణమి వరకు)

 

ఓం హిర’ణ్యవర్ణాం హరి’ణీం సువర్ణ’ రజతస్ర’జామ్ |
చంద్రాం హిరణ్మ’యీం లక్ష్మీం జాత’వేదో మ ఆవ’హ || శ్రీ.1

సహస్ర’ శీర్-షా పురు’షః సహస్రాక్షః సహస్ర’పాత్ |
స భూమిం’ విశ్వతో’ వృత్వా అత్య’తిష్ఠద్దశాంగులమ్ || పు. 1 

తాం మ ఆవ’హ జాత’వేదో లక్ష్మీమన’పగామినీ”మ్ |
యస్యాం హిర’ణ్యం విందేయం గామశ్వం పురు’షానహమ్ || శ్రీ. 2 

పురు’ష ఏవేదగ్-మ్ సర్వమ్” యద్భూతం యచ్చ భవ్యమ్” |
ఉతామృ’తత్వ స్యేశా’నః యదన్నే’నాతిరోహ’తి || పు. 2 

అశ్వపూర్వాం ర’థమధ్యాం హస్తినా’ద-ప్రబోధి’నీమ్ |
శ్రియం’ దేవీముప’హ్వయే శ్రీర్మా దేవీర్జు’షతామ్ || శ్రీ. 3 

ఏతావా’నస్య మహిమా అతో జ్యాయాగ్’శ్చ పూరు’షః |
పాదో”ఽస్య విశ్వా’ భూతాని’ త్రిపాద’స్యామృతం’ దివి || పు. 3

కాం సో”స్మితాం హిర’ణ్యప్రాకారా’మార్ద్రాం జ్వలం’ తీం తృప్తాం తర్పయం’ తీమ్ |
పద్మే స్థితాం పద్మవ’ర్ణాం తామిహోప’హ్వయే శ్రియమ్ || శ్రీ. 4

త్రిపాదూర్ధ్వ ఉదైత్పురు’షః పాదో “ఽస్యేహాఽఽభ’వాత్పునః’ |
తతో విష్వజ్ఞ్వ్య’క్రామత్ సాశనానశనే అభి || పు. 4

చంద్రాం ప్ర’భాసాం యశసా జ్వలం’తీం శ్రియం’ లోకే దేవజు’ష్టాముదారామ్ |
తాం పద్మినీ’మీం శర’ణమహం ప్రప’ద్యేఽ లక్ష్మీర్మే’ నశ్యతాం త్వాం వృ’ణే || శ్రీ. 5

తస్మా”ద్విరాడ’జాయత విరాజో అధి పూరు’షః |
స జాతో అత్య’రిచ్యత పశ్చాద్-భూమిమథో’ పురః || పు. 5

ఆదిత్యవ’ర్ణే తపసోఽధి’జాతో వనస్పతిస్తవ’ వృక్షోఽథ బిల్వః |
తస్య ఫలా’ని తపసాను’దంతు మాయాంత’ రాయాశ్చ’ బాహ్యా అ’లక్ష్మీః || శ్రీ. 6

యత్పురు’షేణ హవిషా” దేవా యజ్ఞమత’న్వత |
వసంతో అ’స్యాసీదాజ్యమ్” గ్రీష్మ ఇధ్మశ్శరధ్ధవిః || పు. 6

ఉపైతు మాం దేవసఖః కీర్తిశ్చ మణి’నా సహ |
ప్రాదుర్భూతోఽస్మి’ రాష్ట్రే ఽస్మిన్ కీర్తిమృ’ద్దిం దదాదు’ మే || శ్రీ. 7

సప్తాస్యా సన్-పరిధయః’ త్రిః సప్త సమిధః కృతాః |
దేవా యద్యజ్ఞం త’న్వానాః అబ’ధ్నన్-పురు’షం పశుం || పు. 7 

క్షుత్పి’పాసామ’లాం జ్యేష్ఠామ’లక్షీం నా’శయామ్యహమ్ |
అభూ’తిమస’మృద్ధిం చ సర్వాం నిర్ణు’ద మే గృహాత్ || శ్రీ. 8 

తం యజ్ఞం బర్హిషి ప్రౌక్షన్’ పురు’షం జాతమ’గ్రతః |
తేన’ దేవా అయ’జంత సాధ్యా ఋష’యశ్చ యే || పు. 8 

గంధద్వారాం దు’రాధర్షాం నిత్యపు’ష్టాం కరీషిణీ”మ్ |
ఈశ్వరీగ్‌మ్ ‘ సర్వ’ భూతానాం తామిహోప’హ్వయే శ్రియమ్ || శ్రీ. 9

తస్మా “ద్యజ్ఞాథ్స ‘ర్వహుతః’ సంభృ’తం పృషదాజ్యం |
పశూగ్-స్తాగ్-శ్చ’క్రే వాయవ్యాన్’ ఆరణ్యాన్-గ్రామ్యాశ్చ యే || పు. 9

మన’సః కామమాకూతిం వాచః సత్యమ’ శీమహి |
పశూనాం రూపమన్య’స్య మయి శ్రీః శ్ర’యతాం యశః’ || శ్రీ. 10

తస్మా”ద్యజ్ఞాథ్స’ర్వహుతః’ ఋచః సామా’ని జజ్జిరే |
ఛందాగ్^మ్ ‘సి జజ్ఞిరే తస్మా”త్ యజుస్తస్మా’దజాయత || పు. 10

కర్దమే’న ప్ర’జాభూతా మయి సంభ’వ కర్దమ |
శ్రియం’ వాసయ’ మే కులే మాతరం’ పద్మమాలి’ నీమ్ || శ్రీ. 11

తస్మాదశ్వా’ అజాయంత యే కే చో’భయాద’తః |
గావో’ హ జజ్ఞిరే తస్మా”త్ తస్మా”జ్జాతా అ’జావయః’ || పు. 11

also read  Arjuna Kruta Durga Stotram | శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (అర్జున కృతం)

ఆపః’ సృజంతు’ స్నిగ్దాని చిక్లీత వ’స మే గృహే |
ని చ’ దేవీం మాతరం శ్రియం’ వాసయ’ మే కులే || శ్రీ. 12

యత్పురు’షం వ్య’దధుః కతిథా వ్య’కల్పయన్ |
ముఖం కిమ’స్య కౌ బాహూ కావూరూ పాదా’వుచ్యేతే || పు. 12

ఆర్ద్రాం పుష్కరి’ణీం పుష్టిం పింగలామ్ ప’ద్మమాలినీమ్ |
చంద్రాం హిరణ్మ’యీం లక్ష్మీం జాత’ వేదో మ ఆవ’హ || శ్రీ. 13 ||

బ్రాహ్మణో ‘ఽస్య ముఖ’మాసీత్ బాహూ రా’జన్యః’ కృతః |
ఊరూ తద’స్య యద్వైశ్యః’ పద్భ్యాగ్ ^మ్ శూద్రో అ’జాయతః || పు. 13

ఆర్ద్రాం యః కరి’ణీం యష్టిం సువర్ణామ్ హే’ మమాలినీమ్ |
సూర్యాం హిరణ్మ’యీం లక్ష్మీం జాత’ వేదో మ ఆవ’హ || శ్రీ. 14

చంద్రమా మన’సో జాతః చక్షోః సూర్యో’ అజాయత |
ముఖాదింద్ర’శ్చాగ్నిశ్చ’ ప్రాణాద్వాయుర’జాయత || పు. 14

తాం మ ఆవ’హ జాత’వేదో లక్షీమన’ పగామినీ”మ్ |
యస్యాం హిర’ణ్యం ప్రభూ’తం గావో’ దాస్యోఽ శ్వా”న్ విందేయం పురుషానహమ్ || శ్రీ. 15

నాభ్యా’ ఆసీదంతరి’క్షమ్ శీరో ద్యౌః సమ’వర్తత |
పద్భ్యాం భూమిర్దిశః శ్రోత్రా” త్ తథా’ లోకాగ్-మ్ అ’కల్పయన్ || పు. 15

 

కృష్ణ పక్ష ప్రయోగం

(పాడ్యమి నుండి అమావాస్య వరకు)

 

సహస్ర’ శీర్-షా పురు’షః సహస్రాక్షః సహస్ర’పాత్ |
స భూమిం’ విశ్వతో’ వృత్వా అత్య’తిష్ఠద్దశాంగులమ్ || పు. 1 ||

ఓం హిర’ణ్యవర్ణాం హరి’ణీం సువర్ణ రజతస్రజామ్ |
చంద్రాం హిరణ్మ’యీం లక్ష్మీం జాత’ వేదో మ ఆవ’హ || శ్రీ. 1

పురు’ష ఏవేదగ్-మ్ సర్వమ్” యద్భూతం యచ్చ భవ్యమ్” |
ఉతామృ’తత్వ స్యేశా’నః యదన్నే’నాతిరోహ’తి || పు. 2 

తాం మ ఆవ’హ జాత’వేదో లక్ష్మీమన ‘పగామినీ”మ్ |
యస్యాం హిర’ణ్యం విందేయం గామశ్వం పురు’షానహమ్ || శ్రీ. 2

ఏతావా’నస్య మహిమా అతో జ్యాయాగ్’శ్చ పూరు’షః |
పాదో”ఽస్య విశ్వా’ భూతాని’ త్రిపాద’స్యామృతం’ దివి || పు. 3

అశ్వపూర్వాం ర’థమధ్యాం హస్తినా”ద-ప్రబోధి’నీమ్ |
శ్రియం’ దేవీముప’హ్వయే శ్రీర్మా దేవీర్జు’షతామ్ || శ్రీ. 3 

త్రిపాదూర్ధ్వ ఉదైత్పురు’షః పాదో “ఽస్యేహాఽఽభ’వాత్పునః’ |
తతో విష్వజ్ఞ్వ్య ‘క్రామత్ సాశనానశనే అభి || పు. 4

కాం సో”స్మితాం హిర’ణ్యప్రాకారా’ మార్ద్రాం జ్వలం’ తీం తృప్తాం తర్పయం’ తీమ్ |
పద్మే స్థితాం పద్మవ’ర్ణాం తామిహోప’హ్వయే శ్రియమ్ || శ్రీ. 4

తస్మా”ద్విరాడ’జాయత విరాజో అధి పూరు’షః |
స జాతో అత్య’రిచ్యత పశ్చాద్-భూమిమథో’ పురః || పు. 5

చంద్రాం ప్ర’భాసాం యశసా జ్వలం’తీం శ్రియం’ లోకే దేవజు’ష్టాముదారామ్ |
తాం పద్మినీ’మీం శర’ణమహం ప్రప’ద్యేఽ లక్ష్మీర్మే’ నశ్యతాం త్వాం వృ’ణే || శ్రీ. 5

యత్పురు’షేణ హవిషా” దేవా యజ్ఞమత’న్వత |
వసంతో అ’స్యాసీదాజ్యమ్” గ్రీష్మ ఇధ్మశ్శరధవిః || పు. 6 

ఆదిత్యవ’ర్ణే తపసోఽధి’ జాతో వనస్పతిస్తవ’ వృక్షోఽథ బిల్వః |
తస్య ఫలాని తపసానుదంతు మాయాంత’ రాయాశ్చ’ బాహ్యా అ’లక్ష్మీః || శ్రీ. 6 

సప్తాస్యా’సన్-పరిధయః’ త్రిః సప్త సమిధః’ కృతాః |
దేవా యద్యజ్ఞం త’న్వానాః అబ’ధ్నన్-పురు’షం పశుం || పు. 7 ||

ఉపైతు మాం దేవసఖః కీర్తిశ్చ మణి’నా సహ |
ప్రాదుర్భూతోఽ స్మి’ రాష్ట్రేఽస్మిన్ కీర్తిమృ’ద్ధిం దదాదు’ మే || శ్రీ. 7

తం యజ్ఞం బర్హిషి ప్రౌక్షన్’ పురు’షం జాతమ’గ్రతః |
తేన’ దేవా అయ’జంత సాధ్యా ఋష’యశ్చ యే || పు. 8

క్షుత్పి’పాసామ’లాం జ్యేష్ఠామ’ లక్షీం నా’ శయామ్యహమ్ |
అభూ’తిమస’మృద్ధిం చ సర్వాం నిర్ణు’ద మే గృహాత్ || శ్రీ. 8

తస్మా”ద్యజ్ఞాథ్స ‘ర్వహుతః’ సంభృ’తం పృషదాజ్యం |
పశూగ్-స్తాగ్-శ్చ’క్రే వాయవ్యాన్’ ఆరణ్యాన్-గ్రామ్యాశ్చ యే || పు. 9 ||

గంధద్వారాం దు’రాధర్షాం నిత్యపు’ష్టాం కరీషిణీ”మ్ |
ఈశ్వరీగ్‌మ్’ సర్వ’ భూతానాం తామిహోప’హ్వయే శ్రియమ్ || శ్రీ. 9

తస్మా”ద్యజ్ఞాథ్స’ర్వహుతః’ ఋచః సామా’ని జజ్ఞిరే |
ఛందాగ్^మ్ ‘సి జజ్ఞిరే తస్మా”త్ యజుస్తస్మా ‘దజాయత || పు. 10

మన’సః కామమాకూతిం వాచః సత్యమ’ శీమహి |
పశూనాం రూపమన్య’స్య మయి శ్రీః శ్ర’యతాం యశః’ || శ్రీ. 10

తస్మాదశ్వా’ అజాయంత యే కే చో’ భయాద’తః |
గావో’ హ జజ్ఞిరే తస్మా”త్ తస్మా”జ్జాతా అ’జావయః’ || పు. 11

కర్దమే’న ప్ర’జాభూతా మయి సంభ’వ కర్దమ |
శ్రియం’ వాసయ’ మే కులే మాతరం’ పద్మమాలి’ నీమ్ || శ్రీ. 11

యత్పురు’షం వ్య’దధుః కతిథా వ్య’కల్పయన్ |
ముఖం కిమ’స్య కౌ బాహూ కావూరూ పాదా’వుచ్యేతే || పు. 12

ఆపః’ సృజంతు’ స్నిగ్దాని చిక్లీత వ’స మే గృహే |
ని చ’ దేవీం మాతరం శ్రియం’ వాసయ’ మే కులే || శ్రీ. 12

also read  Sri Venkateswara Swami Sapta Shanivarala Vratham | శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి సప్త శనివారాల వ్రతం

బ్రాహ్మణో ”ఽస్య ముఖ’మాసీత్ బాహూ రా’జన్యః’ కృతః |
ఊరూ తద’స్య యద్వైశ్యః’ పద్భ్యాగ్ ^మ్ శూద్రో అ’జాయతః || పు. 13

ఆర్ద్రాం పుష్కరి’ణీం పుష్టిం పింగలామ్ ప’ద్మమాలినీమ్ |
చంద్రాం హిరణ్మ’యీం లక్ష్మీం జాత’ వేదో మ ఆవ’హ || శ్రీ. 13

చంద్రమా మన’సో జాతః చక్షోః సూర్యో’ అజాయత |
ముఖాదింద్ర’శ్చాగ్నిశ్చ’ ప్రాణాద్వాయుర’జాయత || పు. 14

ఆర్ద్రాం యః కరి’ణీం యష్టిం సువర్ణామ్ హే’మమాలినీమ్ |
సూర్యాం హిరణ్మ’యీం లక్ష్మీం జాత’ వేదో మ ఆవ’హ || శ్రీ. 14

నాభ్యా’ ఆసీదంతరి’క్షమ్ శీర్షో ద్యౌః సమ’వర్తత |
పద్భ్యాం భూమిర్దిశః శ్రోత్రా” త్ తథా’ లోకాగ్-మ్ అ’కల్పయన్  || పు. 15

తాం మ ఆవ’హ జాత’వేదో లక్ష్మీమన’ పగామినీ”మ్ |
యస్యాం హిర’ణ్యం ప్రభూ’తం గావో దాస్యోఽశ్వా”న్ విందేయం పురుషానహమ్ || శ్రీ. 15

 

Pencil Team
Pencil Teamhttp://telugupencil.com
Hello Friends, I am Jai M Raja, Author & Founder of Telugu Pencil blog and share all the information related to Spirituality, Puja Method, Education, Biographies, Bhagavad Gita, Technology and Business through this Website. I request you to keep supporting us like this, and we will keep providing further information for you. :)
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular