Thursday, June 20, 2024
Homeఆధ్యాత్మికంSri Narayana Kavacham | శ్రీ నారాయణ కవచం

Sri Narayana Kavacham | శ్రీ నారాయణ కవచం

Sri Narayana Kavacham – శ్రీ నారాయణ కవచం 

(To be read after every day after reading the moola mantra)

 

రాజోవాచ |

యేన గుప్తః సహస్రాక్షః సహహానరిసైనికాన్ |
క్రీడన్నివ వినిర్జిత్య త్రిలోక్యం బుభుజే శ్రియమ్ || 1 ||

భగవంస్తన్మమాఖ్యాహి వర్మ నారాయణాత్మకమ్ |
యథాఽఽతతాయినః శత్రూన్ యేన గుప్తోఽయయన్మృధే || 2 ||

శ్రీ శుక ఉవాచ |

వృతః పురోహితస్త్వాష్ట్రో మహేన్ద్రాయానుపృచ్ఛతే |
నారాయణాఖ్యం వర్మాహం తదిహైకమనాః శృణు || 3 ||

శ్రీ విశ్వరూప ఉవాచ |

ధౌతాంఘ్రిపాణిరాచమ్య సపవిత్ర ఉదఙ్ముఖః |
కృతస్వాంగకరన్యాసో మన్త్రాభ్యాం వాగ్యతః శుచిః || 4 ||

నారాయణమయం వర్మ సన్నహ్యేద్భయ ఆగతే |
పాదయోర్జానునోరూర్వోరుదరే హృద్యథోరసి || 5 ||

ముఖే శిరస్యానుపూర్వ్యాదోంకారాదీని విన్యసేత్ |
ఓం నమో నారాయణాయేతి విపర్యయమథాపి వా || 6 ||

కరన్యాసం తతః కుర్యాద్ద్వాదశాక్షరవిద్యయా |
ప్రణవాదియకారాన్తమంగుల్యంగుష్ఠపర్వసు || 7 ||

న్యసేద్ధృదయ ఓంకారం వికారమను మూర్ధని |
షకారం తు భ్రువోర్మధ్యే ణకారం శిఖయా న్యశేత్ || 8 ||

వేకారం నేత్రయోర్యుంజ్యాన్న కారం సర్వసంధిషు |
మకారమస్త్రముద్దిశ్య మస్త్రమూర్తిర్భవేద్బుధః || 9 ||

సవిసర్గం ఫడన్తం తత్ సర్వదిక్షు వినిర్దిశేత్ |
ఓం విష్ణవే నమః || 10 ||

ఇత్యాత్మానం పరం ధ్యాయేద్ధ్యేయం షట్ఛక్తిభిర్యుతమ్ |
విద్యాతేజస్తపోమూర్తి మిమం మస్త్రముదాహరేత్ || 11 ||

ఓం హరిర్విదధ్యాన్మమ సర్వరక్షాం న్యస్తాంఘ్రిపద్మః పతగేంద్రపృష్ఠే |
దరారిచర్మా సిగదేషుచాప- పాశాందధానోఽష్టగుణోఽష్టబాహుః || 12 ||

జలేషు మాం రక్షతు మత్స్యమూర్తి- ర్యాదోగణేభ్యో వరుణస్య పాశాత్ |
స్థలేషు మాయావటువామనోఽవ్యాత్ త్రివిక్రమః సోఽవతు విశ్వరూపః || 13 ||

దుర్గేష్వటవ్యాజిముఖాదిషు ప్రభుః పాయాన్నృసింహోఽసురయూథపారిః |
విముంచతో యస్య మహాట్టహాసం దిశో వినేదుర్న్యపతంశ్చ గర్భాః || 14 ||

రక్షత్వసౌ మే ధ్వని యజ్ఞకల్పః స్వదంష్ట్రయోన్నీ తధరో వరాహః |
రామోఽద్రికూటేష్వథ విప్రవాసే సలక్ష్మణోఽవ్యాద్భరతాగ్రజోమామ్ || 15 ||

మాముగ్రధర్మాదఖిలాత్ప్రమాదా- న్నారాయణః పాతు నరశ్చ హాసాత్ |
దత్తస్త్వయోగాదథ యోగనాథః పాయాద్గుణేశః కపిలః కర్మబంధాత్ || 16 ||

సనత్కుమారోఽవతు కామదేవాత్ హయాననో మాం పథి దేవహేలనాత్ |
దేవర్షివర్యః పురుషార్చనాంతరాత్ కూర్మో హరిర్మాం నిరయాదశేషాత్ || 17 ||

ధన్వంతరిర్భగవాన్పాత్వపథ్యా- ద్ద్వంద్వాద్భయాదృషభో నిర్జితాత్మా |
యజ్ఞశ్చ లోకాదవతాజ్జనాంతా- ద్బలో గణాత్రోధవశాదహీంద్రః || 18 ||

ద్వైపాయనో భగవానప్రబోధా- ద్బుద్ధిస్తు పాషండగణాత్ప్రమాదాత్ |
కల్కిః కలేః కాలమలాత్ప్రపాతు ధర్మావనాయోరుకృతావతారః || 19 ||

మాం కేశవో గదయా ప్రాతరవ్యా- ద్గోవింద ఆసంగవమాత్తవేణుః |
నారాయణః ప్రాహ్ణ ఉదాత్తశక్తి- ర్మధ్యందినే విష్ణురరీంద్రపాణిః || 20 ||

దేవోఽపరాహ్ణే మధుహోగ్రధన్వా సాయం త్రిధామావతు మాధవో మామ్ |
దోషే హృషీకేశ ఉతార్ధరాత్రే నిశీథ ఏకోఽవతు పద్మనాభః || 21 ||

శ్రీవత్సధామాపరరాత్ర ఈశః ప్రత్యుష ఈశోఽసిధరో జనార్దనః |
దామోదరోఽవ్యాదనుసంధ్యం ప్రభాతే విశ్వేశ్వరో భగవాన్ కాలమూర్తిః || 22 ||

చక్రం యుగాంతానలతిగ్మనేమి భ్రమత్సమంతాద్భగవత్ప్రయుక్తమ్ |
దందగ్ధి దందగ్ధ్యరిసైన్యమాశు కక్షం యథా వాతసఖో హుతాశః || 23 ||

గదేఽశనిస్పర్శనవిస్ఫులింగే నిష్పింఢి నిష్పింఢ్యజితప్రియాసి |
కూష్మాండవైనాయకయక్షరక్షో- భూతగ్రహాంశ్చూర్ణయ చూర్ణయారీస్ || 24 ||

త్వం యాతుధానప్రమథప్రేతమాతృ- పిశాచవిప్రగ్రహఘోరదృష్టీస్ |
దరేంద్ర విద్రావయ కృష్ణపూరితో భీమస్వనోఽరేర్హృదయాని కంపయస్ || 25 ||

త్వం తిగ్మధారాసివరారిసైన్య- మీశప్రయుక్తో మమ ఛింధి ఛింధి |
చక్షూంషి చర్మన్ శతచంద్ర ఛాదయ ద్విషామఘోనాం హర పాపచక్షుషామ్ || 26 ||

యన్నో భయం గ్రహేభ్యోఽభూత్కేతుభ్యో నృభ్య ఏవ చ |
సరీసృపేభ్యో దంష్ట్రిభ్యో భూతేభ్యోఘేభ్య ఏవ చ || 27 ||

సర్వాణ్యేతాని భగవన్నామరూపాస్త్రకీర్తనాత్ |
ప్రయాంతు సంక్షయం సద్యో యే మే శ్రేయఃప్రతీపకాః || 28 ||

గరుడో భగవాన్ స్తోత్రస్తోభశ్ఛందోమయః ప్రభుః |
రక్షత్వశేషకృచ్ఛ్రేభ్యో విష్వక్సేనస్య వాహనమ్ || 29 ||

సర్వాపద్భ్యో హరేర్నామరూపయానాయుధాని నః |
బుద్ధీంద్రియమనఃప్రాణాన్పాంతు పార్షదభూషణాః || 30 ||

యథా హి భగవానేవ వస్తుతః సదసచ్చ యత్ |
సత్యేనానేన నః సర్వే యాంతు నాశముపద్రవాః || 31 ||

యథైకాత్మ్యానుభావానాం వికల్పరహితః స్వయమ్ |
భూషణాయుధలింగాఖ్యా ధత్తే శక్తీః స్వమాయయా || 32 ||

తేనైవ సత్యమానేన సర్వజ్ఞో భగవాస్ హరిః |
పాతు సర్వైః స్వరూపైర్నః సదా సర్వత్ర సర్వగః || 33 ||

విదిక్షు దిక్షూర్ద్వమధః సమంతా- దంతర్బహిర్భగవాన్నారసింహః |
ప్రహాపయస్ లోకభయం స్వనేన స్వతేజసా గ్రస్తసమస్తతేజాః || 34 ||

మఘవన్నిదమాఖ్యాతం వర్మ నారాయణాత్మకమ్ |
విజేష్యస్యంజసా యేన దంశితోఽసురయూథపాస్ || 35 ||

ఏతద్ధారయమాణస్తు యం యం పశ్యతి చక్షుషా |
పదా వా సంస్పృశేత్సద్యః సాధ్వసాత్స విముచ్యతే || 36 ||

న కుతశ్చిద్భయం తస్య విద్యాం ధారయతో భవేత్ |
రాజదస్యుగ్రహాదిభ్యో వ్యాఘ్రాదిభ్యశ్చ కర్హిచిత్ || 37 ||

ఇమాం విద్యాం పురా కశ్చిత్కౌళికో ధారయస్ ద్విజః |
యోగధారణయా స్వాంగం జహౌ స మరుధన్వని || 38 ||

also read  Significance of Maha Shivaratri | మహా శివరాత్రి ప్రాముఖ్యత

తస్యోపరి విమానేన గంధర్వపతిరేకదా |
యయౌ చిత్రరథః స్త్రీభిర్వృతో యత్ర ద్విజక్షయః || 39 ||

గగనాన్న్యపతత్సద్యః సవిమానో హ్యవాక్షిరాః |
స వాలఖిల్యవచనాదస్థీన్యాదాయ విస్మితః |

ప్రాప్య ప్రాచ్యాం సరస్వత్యాం స్నాత్వా ధామ స్వమన్వగాత్ || 40 ||

య ఇదం శృణుయాత్కాలే యో ధారయతి చాదృతః |
తం నమస్యంతి భూతాని ముచ్యతే సర్వతో భయాత్ || 41 ||

శ్రీశుక ఉవాచ |

ఏతాం విద్యామధిగతో విశ్వరూపాచ్ఛతక్రతుః |
త్రైలోక్యలక్ష్మీం బుభుజే వినిర్జిత్య మృధేఽసురాస్ || 42 ||

ఇతి శ్రీ నారాయణ కవచం ||

Pencil Team
Pencil Teamhttp://telugupencil.com
Hello Friends, I am Jai M Raja, Author & Founder of Telugu Pencil blog and share all the information related to Spirituality, Puja Method, Education, Biographies, Bhagavad Gita, Technology and Business through this Website. I request you to keep supporting us like this, and we will keep providing further information for you. :)
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular