Thursday, June 20, 2024
Homeఆధ్యాత్మికంవ్రతాలుSri Varalakshmi Vratham Pooja Vidhanam | శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతం, పూజ విధానం

Sri Varalakshmi Vratham Pooja Vidhanam | శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతం, పూజ విధానం

Varalakshmi Vratham :

Varalakshmi Vratham కి కావాల్సిన వస్తువులు

 

    దేవుని పఠము, దీపాలు, అక్షింతలు, గంధం, కుంకుమ, అగరబత్తులు, పూలు, హారతి, గంట,అరటిపండ్లు, దేవుని ఉపచారాలకి ఒక పంచ పాత్ర, మన ఆచమనానికి ఒక పంచ పాత్ర, యజ్ఞోపవీతం, శంకము, తాంబూలం, వింజామర, దేవుని ప్రతిమ, టెంకాయ.

Varalakshmi-Vratham-tp
                                          వర లక్ష్మి వ్రతానికి కావల్సిన వస్తువులు

  

మార్జనముమార్జనము

 

అపవిత్రః పవిత్రోవా సర్వావస్థాంగతో పివా

యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం సబాహ్యా భ్యంతర శ్శుచిః

(తలమీద నీళ్ళను చల్లుకోవాలి)

 

 

గణపతిగణపతి ప్రార్దన

 

(నమస్కారం చేస్తూ శ్లోకం చదవాలి)

ఓం శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం

ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయే

అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం

అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతం ఉపాస్మహే. 

 

ఆచమనము

 

1.       ఓం కేశవాయ స్వాహా

2.       ఓం నారాయణాయ స్వాహా

3.       ఓం మాధవాయ స్వాహా (పై మూడు నామములతో మూడు సార్లు ఆచమనము  

          చేయాలితర్వాత చెయ్యి కడుగుకోవాలి)

 స్త్రీలు స్వాహా అనే చోట నమః అని ఆచమనము చేయాలి.

4.       ఓం గోవిందాయ నమః

5.       ఓం విష్ణవే నమః

6.       ఓం మధుసూదనాయ నమః

7.       ఓం త్రివిక్రమాయ నమః

8.       ఓం వామనాయ నమః

9.       ఓం శ్రీధరాయ నమః

10.     ఓం హృషీకేశాయ నమః

11.     ఓం పద్మనాభాయ నమః

12.     ఓం దామోదరాయ నమః

13.     ఓం సంకర్షణాయ నమః

14.     ఓం వాసుదేవాయ నమః

15.     ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః

16.     ఓం అనిరుద్ధాయ నమః

17.     ఓం పురుషోత్తమాయ నమః

18.     ఓం అధోక్షజాయ నమః

19.     ఓం నారసింహాయ నమః

20.     ఓం అచ్యుతాయ నమః

21.     ఓం జనార్ధనాయ నమః

22.     ఓం ఉపేంద్రాయ నమః

23.     ఓం హరయే నమః

24.     ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః

 

(కొంచెం అక్షింతలు తీసుకొని వాసన చూసి ఎడమ పక్కకి వదలాలిభార్య పక్కన ఉంటే మధ్యన
వదలకుండా తన పక్కకి వదలాలి)

 

ఉత్తిష్టంతు భూతపిశాచాః ఏతే భూమి భారకాః ఏతేషా మవిరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే

 

 

ప్రాణాయామముప్రాణాయామము

 

పూరకం కుంభకం చైవ రేచకం తదనంతరం

ప్రాణాయామ మిదం ప్రోక్తం సర్వ దేవ శంకరం

(ప్రాణాయామం చేయండి) 

 

 

సంకల్పము

 

     మమ ఉపాత్త సమస్త దురితక్షయ ద్వారా శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవతా ప్రీత్యర్థంఅస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృధ్యర్ధంధర్మార్ధకామ మోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిధ్యర్థంధన ధాన్య సమృధ్యర్ధంఇష్ట కామ్యార్థ సిధ్యర్థంసకల లోక కల్యాణార్ధంవేద సంప్రదాయాభివృద్యర్ధంఅస్మిన్ దేశే గోవధ నిషేధార్ధంగో సంరక్షణార్థంశ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవతాం ఉద్దిశ్య యావఛ్చక్తి ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే!

 

(కుడిచేతి వేలిని పంచపాత్రలో ముంచాలి)

 

ఘంటా నాదంఘంటా నాదం చేస్తూ

 

(గంట వాయిస్తూ శ్లోకం చదవాలి)

ఆగమార్ధంతు దేవానాం గమనార్ధం తు రాక్షసాం

కురు ఘంటారావం తత్ర దేవతాహ్వాన లాంచనమ్

 

కలశారాధనకలశారాధన

 

కలశస్య ముఖే విష్ణుః కంఠేరుద్ర స్సమాశ్రితః

మూలే తత్రస్థితో బ్రహ్మా మధ్యేమాతృగణాః స్మృతాః

కుక్షౌ తు సాగరా స్సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరా

ఋగ్వేదోథ యజుర్వేద స్సామవేదోహ్యధర్పణః

అంగైశ్చ సహితాస్సర్వే కలశాంబు సమాశ్రితాః

గంగేచ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతీ

నర్మదా సింధు కావేరి జలే స్మిన్ సన్నిధిం కురు

పూజాద్రవ్యాణి దేవం ఆత్మానం సంప్రోక్ష్య

 

(పచ్చకర్పూరంతులసి దళంఏలకులు వేసి నీళ్ళను కలుపుకోవాలినీళ్ళు మనమీదకుడివైపు చల్లుకోవాలి)  

 

గణపతి పూజ

 

వక్రతుండ మహాకాయ కోటిసూర్య సమప్రభ

నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా

 

ఆదౌ నిర్విఘ్నం పరిసమాప్త్యర్ధం శ్రీ మహాగణపతి పూజాం కరిష్యే

 

1.       శ్రీ మహాగణపతయే నమః – ధ్యాయామి

2.       శ్రీ మహాగణపతయే నమః – ఆవాహయామి

3.       శ్రీ మహాగణపతయే నమః – ఆసనం సమర్పయామి

4.       శ్రీ మహాగణపతయే నమః – పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి

5.       శ్రీ మహాగణపతయే నమః – హస్తయోః పాద్యం సమర్పయామి

6.       శ్రీ మహాగణపతయే నమః – ఆచమనీయం సమర్పయామి

7.       శ్రీ మహాగణపతయే నమః – స్నానం సమర్పయామి

8.       శ్రీ మహాగణపతయే నమః – వస్త్ర యుగ్మం సమర్పయామి

9.       శ్రీ మహాగణపతయే నమః – యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి

10.     శ్రీ మహాగణపతయే నమః – గంధం సమర్పయామి

11.     శ్రీ మహాగణపతయే నమః – పుష్పాణి సమర్పయామి

12.     శ్రీ మహాగణపతయే నమః – ధూపమాఘ్రాపయామి

13.     శ్రీ మహాగణపతయే నమః – దీపం దర్శయామి

14.     శ్రీ మహాగణపతయే నమః – నైవేద్యం సమర్పయామి

(సత్యం త్వర్తేన పరిషం చామి అమృతమస్తు అమృతోపస్తర ణమసి (ప్రాణాయ స్వాహా – అపానాయ స్వాహా – వ్యానాయ స్వాహా – ఉదానాయ స్వాహా – సమానాయ స్వాహా)

15.     శ్రీ మహాగణపతయే నమః – తాంబూలం సమర్పయామి

16.     శ్రీ మహాగణపతయే నమః – నీరాజనం సమర్పయామి

17.     శ్రీ మహాగణపతయే నమః – మంత్ర పుష్పంనమస్కారం సమర్పయామి

 

అనయాయథా శక్తి పూజాయచ – శ్రీమహాగణ పతి దేవతా సుప్రసన్నాసుప్రీతా వరదో భవతుశ్రీ మహా గణపతి ప్రసాదం శిరసా గృణ్హామి

 

 

మహాలక్ష్మీ షోడశోపచార పూజ

 

ధ్యానం

సరసిజ నయనే సరోజహస్తే ధవళ తరాంశుక గంధమాల్య శోభే

భగవతి హరివల్లభే మనోఙ్ఞే త్రిభువన భూతికరి ప్రసీదమహ్యమ్

also read  Nitya Parayana Slokas | నిత్యపారాయణ శ్లోకాలు

 

శ్లోకం

లక్ష్మీం క్షీర సముద్ర రాజ తనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరీం

దాసీ భూత సమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురాం

శ్రీ మన్మంద కటాక్ష లబ్ధ విభవత్ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం

త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియాం

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః ధ్యాయామి

(అక్షింతలు సమర్పించవలెను)

ఆవాహనం

శ్లోకం

సహస్రదళ పద్మాస్యాంస్వస్థాం చ సుమనోహరాం

శాంతాం చ శ్రీహరేః కాంతాం తాం భజే జగతాం ప్రసూమ్

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః ఆవాహయామి

(అక్షింతలు సమర్పించవలెను)

ఆసనం

శ్లోకం

అమూల్య రత్నసారం చ నిర్మితం విశ్వకర్మణా

ఆసనం చ ప్రసన్నం చ మహాదేవి ప్రగృహ్యతామ్

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః నవరత్న ఖచిత సింహాసనం మమర్పయామి

(అక్షింతలు సమర్పించవలెను)

పాద్యం

శ్లోకం

సురాసుర మహా మౌళీ మాలా మాణిక్య కాంతిభిః

విరాజిత పదద్వంద్వే పాద్యం దేవీ దదామ్యహం

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి

(జలం సమర్పించవలెను)

అర్ఘ్యం

శ్లోకం

పుష్పచందన దూర్వాది సంయుతం జహ్నవీజలం

శంఖ గర్భ స్థితం శుద్ధం గృహ్యతాం పద్మ వాసినీం

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి

(జలం సమర్పించవలెను)

ఆచమనీయం

శ్లోకం

పుణ్య తీర్థోదకం చైవ విశుద్ధం శుద్ధిదం సదా

గృహ్యతాం కృష్ణకాంతే చ రమ్యమాచమనీయకమ్

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః ఆచమనీయం సమర్పయామి

(జలం సమర్పించవలెను)

శుద్ధోదక స్నానం

శ్లోకం

సుగంధి విష్ణు తైలంచ సుగంధామలకోజ్వలం

దేహ సౌందర్య బీజంచ గృహ్యతాం శ్రీ హరిప్రియే

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి

స్నానానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి

(జలం సమర్పించవలెను)

వస్త్రం

శ్లోకం

పీతాంబర ధరే దేవీ పీతాంబర సహోదరీ

పీతాంబరం ప్రయఛ్చామి విద్యుత్ అంగ జటాధరే

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః  వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి

వస్త్రయుగ్మ ధారణానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి

(అక్షింతలు సమర్పించవలెను మరియు జలం సమర్పించవలెను)

యజ్ఞోపవీతం

శ్లోకం

శబ్ద బ్రహ్మాత్మికే దేవీ శబ్ద శాస్త్ర కృతాలయే

సౌవర్ణం యజ్ఞ సూత్రంతేదదామి పరమేశ్వరీ

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి

(అక్షింతలు సమర్పించవలెను)

గంధం

శ్లోకం

కస్తూరీ కుంకుమైర్ యుక్తం ఘనసార విమిశ్రితం

మలయాచల సంభూతం చందనం ప్రతిగృహ్యతాం

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః శ్రీ గంధాన్ ధారయామి

హరిద్రా కుంకుమాది సుగంధ ద్రవ్యాణి సమర్పయామి

(దేవుని పటాలకువిగ్రహాలకు గంధంకుంకుమ పెట్టాలి)

పుష్పం – ఆభరణం

శ్లోకం

తురీయ వన సంభూతం నానా గుణ మనోహరం

ఆనంద సౌరభం పుష్పం గుహ్యతాం ఇదముత్తమం

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః పుష్పాణి సమర్పయామి

 

శ్లోకం

రత్నస్వర్ణవికారం చ దేహాలంకారవర్ధనం

శోభాదానం శ్రీకరం చ భూషణం ప్రతిగృహ్యతామ్

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః ఆభరణాని సమర్పయామి

(పుష్పాలు సమర్పించవలెను)

 

అంగపూజ

 

చంచలాయై నమః          – పాదౌ పూజయామి

చపలాయై నమః            – జానునీ పూజయామి

పీతాంబర ధరాయై నమః  – ఊరూం పూజయామి

కమలవాసిన్యై నమః        – కటిం పూజయామి

పద్మాలయాయై నమః      – నాభిం పూజయామి

మదన మాత్రే నమః        – స్తనౌ పూజయామి

లలితాయై నమః            – భుజద్వయం పూజయామి

కంబుకంఠ్యై నమః          – కంఠం పూజయామి

సుముఖాయై నమః         – ముఖం పూజయామి

శ్రియై నమః                 – ఓష్ఠౌ పూజయామి

సునాసికాయై నమః        – నాసికాం పూజయామి

సునేత్రాయై నమః           – నేత్రే పూజయామి

రమాయై నమః              – కర్ణౌ పూజయామి

కమలాయై నమః            – శిరః పూజయామి

శ్రీ మహా లక్ష్మీదేవ్యై నమః   – సర్వాణ్యంగాని పూజయామి

 

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali | శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళిః

 

ధూపం

శ్లోకం

వృక్ష నిర్యాస రూపంచ గంధ ద్రవ్యాది సంయుతం

శ్రీకృష్ణకాంతే ధూపం చ పవిత్రం ప్రతిగృహ్యతామ్

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః ధూపం అఘ్రాపయామి

(ధూపం చూపించాలి)

దీపం

శ్లోకం

జగచ్చక్షుః స్వరూపంచ ప్రాణరక్షణ కారణం

ప్రదీపం శుద్ధరూపంచ గృహ్యతాం పరమేశ్వరి

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః దీపం దర్శయామి

ధూపదీపానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి

(దీపం చూపిస్తూ గంట వాయించాలి మరియు జలం సమర్పించవలెను)

నైవేద్యం

శ్లోకం

శర్కరా మధు సంయుక్తంఆజ్యాదైః అధపూరితం

గృహాణ దుర్గే నైవేద్యంమహిషాసుర మర్దిని

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః నైవేద్యం సమర్పయామి

 

(జలం సమర్పిస్తూ చదవాలి)

సత్యం త్వర్తేన పరిషించామి (Mor)/ ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి (Eve)

అమృతమస్తు అమృతోపస్తరణమసి

 

ఓం ప్రాణం నమః  – అపానం నమః – వ్యానం నమః

ఉదానం నమః – సమానం నమః

 

(సమర్పయామి దగ్గర జలం సమర్పించవలెను)

మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి – అమృతమస్తు అమృతాపిధానమసి

ఉత్తరా పోశనం సమర్పయామిహస్తౌ ప్రక్షాళనం సమర్పయామి

పాద ప్రక్షాళనం సమర్పయామిశుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి

తాంబూలం

శ్లోకం

తాంబూలం చ వరం రమ్యం కర్పూరాది సువాసితం

జిహ్వా జాడ్య చ్ఛేదకరం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం 

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః తాంబూలం సమర్పయామి

(తాంబూలం సమర్పించవలెను)

నీరాజనం

సంమ్రాజం చ విరాజంచా భి శ్రీర్ యా చ నో గృహే

లక్ష్మీ రాష్ట్రస్య యా ముఖే తయా మా సం సృజామసి

కర్పూర దీప తేజస్త్వం అజ్ఞాన తిమిరాపహ

 

శ్లోకం

దేవీ ప్రీతికరం చైవ మమ సౌఖ్యం వివర్ధయ

also read  Shiva Ashtottara Shatanamavali | శివ అష్టోత్తరశతనామావళి

సంతత శ్రీరస్తు సమస్త మంగళాని భవంతు నిత్య శ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతు

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి

(కర్పూరంతో హారతి ఇవ్వాలి మరియు జలం సమర్పించవలెను)

మంత్రపుష్పం – నమస్కారం 

(పుష్పాలుఅక్షింతలు చేతిలోకి తీసుకొని శ్లోకం చదినివ తర్వాత సమర్పించవలెను)

శ్లోకం

పద్మాసనే పద్మకరే సర్వ లోకైక పూజితే

నారాయణే ప్రియే దేవీ సుప్రీతో భవ సర్వదా

 

ఉపచారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి

ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి

క్షమా ప్రార్ధన– స్వస్తి

(చామరం విస్తూ కింది శ్లోకం చదవాలి)

ఛత్ర చామర గీత నృత్య ఆందోళికా అశ్వారోహణ గజారోహణ

సమస్త రాజోపచారాన్ మనసా సమర్పయామి

 

యస్య స్మృత్యాచ నమోక్త్యా తపః పూజా క్రియాదిషుః 

న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యో వందే తమచ్యుతం

 

మంత్ర హీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దని,

యత్పూజితం మాయా దేవి పరిపూర్ణం తదస్తుతే

అనయా యధా శక్తి పూజయాచ భగవతీ సర్వాత్మికా

 

అనయా యధా శక్తి పూజయాచ  భగవాన్ సర్వాత్మకః

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవతా సుప్రసన్నః స్సుప్రీతో వరదో భవతు

 

స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేన మహీం మహీశా

గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్సు నిత్యంలోకాః సమస్తా సుఖినో భవంతు

కలే వర్షతు పర్జన్యః  పృథివీ సస్య శాలినీ

దేశోయం క్షోభ రహితో బ్రహ్మణా సంతు నిర్భయః

అపుత్రాః పుత్రిణః పంతు పుత్రిణ స్సంతుపౌత్రిణః

అధనాః సాధనాః సంతు జీవంతు శరదాం శతం

 

లోకాస్సమస్తాః సుఖినో భవంతు

 

 

తోరగ్రంధి పూజ

 

తోరాన్ని అమ్మవారి వద్ద ఉంచి కుంకుమతో పూజ చేయాలి

 

కమలాయైనమః ప్రథమగ్రంథిం పూజయామి,

రామాయైనమః ద్వితీయ గ్రంథిం పూజయామి,

లోకమాత్రేనమః తృతీయ గ్రంథిం పూజయామి,

విశ్వజనన్యైనమః చతుర్థ గ్రంథిం పూజయామి,

మహాలక్ష్మ్యై నమః పంచమ గ్రంథిం పూజయామి,

క్షీరాబ్ది తనయాయై నమః షష్ఠమ గ్రంథిం పూజయామి,

విశ్వసాక్షిణ్యై నమః సప్తమగ్రంథిం పూజయామి,

చంద్రసోదర్యైనమః అష్టమగ్రంథిం పూజయామి,

శ్రీ వరలక్ష్మీయై నమః నవమగ్రంథిం పూజయామి

 

ఈ కింది శ్లోకాలు చదువుతూ తోరం కట్టుకోవాలి

 

బాధ్నామి దక్షిణేహస్తే నవసూత్రం శుభప్రదం

పుత్రపౌత్రాభివృద్ధించ సౌభాగ్యం దేహిమే రమే

 

వాయాన దానం

 

(ఈ క్రింది మంత్రం తో వాయనం ఇవ్వండి)

ఇందిరా ప్రతిగృహ్ణాతు ఇందిరావై దదాతిచ

ఇందిరా తారకోభాభ్యాం ఇందిరాయై నమోనమః

 

 

వరలక్ష్మీ  వ్రత కథ

 

     పూర్వం శౌనకాది మహర్షులను ఉద్దేశించి సూత మహార్షి ఇలా చెప్పారు. మునులారా! స్త్రీలకు సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించే ఒక వ్రతాన్ని పరమ శివుడు పార్వతికి చెప్పారు. లోకోపకారం కోరి ఆ వ్రతాన్ని గురించి మీకు తెలియజేస్తాను. శ్రద్ధగా వినండి అన్నారు.

     పరమేశ్వరుడు ఒకనాడు తన భస్మసింహాసనంపై కూర్చుని ఉండగా పార్వతీదేవి పరమేశ్వరుడ్ని ఉద్దేశించి నాథా “స్త్రీలు సర్వసౌఖ్యాలు పొంది, పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధిగా తరించుటకు తగిన వ్రతం ఒకదానిని చెప్పండి” అని కోరింది. అందుకా పరమేశ్వరుడు “దేవీ!నీవు కోరినవిధంగా స్త్రీలకు సకల శుభాలు కలిగించే వ్రతం ఒకటి ఉన్నది. అది వరలక్ష్మీవ్రతం”.

     శ్రావణమాసం పూర్ణిమకు ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు ఆచరించాలని తెలిపాడు.

     అప్పుడు పార్వతీదేవి___దేవా! ఈ వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఆదిదేవతలు ఎవరుచేశారు? ఈ వ్రతాన్ని ఎలా చేయాలో
వివరంగా చెప్పండని కోరింది. కాత్యాయనీ ___పూర్వకాలంలో మగధ దేశంలో కుండినం అనే పట్టణం ఒకటి ఉండేది. ఆ పురంలో చారుమతి అనే ఒక స్త్రీ ఉండేది. ఆమె సుగుణవతి. వినయ విధేయతలు, భక్తిగౌరవాలు గలయోగ్యురాలు. ప్రతిరోజూ ప్రాతఃకాలాన నిద్రలేచి భర్తనూ, అత్తమామలనూ సేవించుకొని ఇరుగు పొరుగు వారితో కలిసిమెలసి ఉండేది.

     వరలక్ష్మీదేవి ఒకనాటి రాత్రి సమయంలో చారుమతికి కలలో సాక్షాత్కరించింది. ఓ చారుమతీ___ఈ శ్రావణ పౌర్ణమి నాటికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు నన్ను పూజించు… నీవు కోరిన వరాలు, కానుకలను ఇస్తానని చెప్పి అంతర్ధనమైంది. చారుమతి సంతోషించి. హే జననీ! నీకృపా కటాక్షాలు కలిగినవారు ధన్యులు. వారు సంపన్నులుగా, విద్వాంసులుగా మన్ననలు పొందుతారు. ఓ పావనీ! నా పూర్వజన్మ సుకృతం వల్ల నీ దర్శనం నాకు కలిగింది అని పరిపరివిధాల వరలక్ష్మీని స్తుతించింది.

     అంతలోనే మేల్కొన్న చారుమతి అదంతా కలగా గుర్తించి తన కలను భర్తకు, అత్తమామలకు తెలియజేసింది. వారు చాలా సంతోషించి చారుమతిని వరలక్ష్మీవ్రతాన్ని చేసుకోమని చెప్పారు. పురంలోని మహిళలు చారుమతి కలను గురించి విని వారు కూడా పౌర్ణమి ముందు రాబోయే శ్రావణ శుక్రవారం కోసం ఎదురుచూడసాగారు.

     శ్రావణ శుక్రవారం రోజున పట్టణంలోని స్త్రీలందరూ ఉదయాన్నే లేచి తలారాస్నానం చేసి పట్టువస్త్రాలు ధరించి చారుమతి గృహానికి చేరుకున్నారు. చారుమతి తన గృహంలో మండపం ఏర్పాటు చేసి ఆ మండపంపై బియ్యం పోసి కలశం ఏర్పాటు చేసి వరలక్ష్మీదేవిని సంకల్ప విధులతో ఆహ్వానించి ప్రతిష్టించింది. అమ్మవారిని షోడశోపచారాలతో పూజించి, భక్ష్య, భోజ్యాలను నివేదించారు. తొమ్మిది పోగుల తోరాన్ని చేతికి కట్టుకుని, ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు చేశారు.

     మొదటి ప్రదక్షిణ చేయగానే కాలి అందియలు ఘల్లుఘల్లున మోగాయి. రెండో ప్రదక్షిణ చేయగానే హస్తాలకు నవరత్నఖచిత కంకణాలు ధగధగా మెరవసాగాయి. మూడో ప్రదక్షిణ చేయగానే అందరూ సర్వాభరణ భూషితులయ్యారు.

     వారు చేసిన వరలక్ష్మీ వ్రతం ఫలితంగా చారుమతి గృహంతో పాటు, ఆపట్టణంలో ఇతర స్త్రీల ఇళ్లు కూడా ధన, కనక, వస్తు వాహనాలతో నిండిపోయాయి. వారి వారి ఇళ్ల నుంచి గజతరగరథ వాహనాలతో వచ్చి ఇళ్లకుతీసుకెళ్లారు. వారంతా మార్గమధ్యంలో చారుమతిని వేనోళ్ళ పొగుడుతూ ఆమెకు వరలక్ష్మీ దేవి కలలో సాక్షాత్కరించి అనుగ్రహించగా ఆమె చేసిన వ్రతంతో తమని కూడా మహాద్భాగ్యవంతులను చేసిందని ప్రశంసించారు. వారంతా ఏటా వరలక్ష్మీవ్రతం చేసి సకల సౌభాగ్యాలతో సిరిసంపదలు కలిగి, సుఖ జీవనం గడిపి ముక్తిని పొందారు.

     మునులారా___శివుడు పర్వతికి ఉపదేశించిన ఈ వరలక్ష్మీవ్రత విధానాన్ని మీకువివరించాను. ఈ కథ విన్నా, ఈ వ్రతం చేసినా, ఈ వ్రతం చేసినప్పుడు చూసినా కూడా సకల సౌభాగ్యాలు, సిరిసంపదలు, ఆయురారోగ్యైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని సూత మహాముని శౌనకాది మహర్షులకు చెప్పారు. ఈ కథ విని అక్షతలు శిరసుపై వేసుకోవాలి. ఆ తరువాత ముత్తైదువులకు తాంబూలాలు ఇవ్వాలి. అందరికీ తీర్థప్రసాదాలు ఇచ్చి, పూజ చేసినవారు కూడా వాటిని తీసుకోవాలి. ఈ వ్రతాన్ని ఏ కులం వారైనా చేయవచ్చు. భక్తితో వేడుకుంటే వరాలందించే తల్లి వరలక్ష్మీ దేవి.

 

(కృతజ్ఞతలు – నండూరి శ్రీనివాస్ గారు)

మరిన్ని పూజా విధానాలు మరియు వ్రతములు చూడండి. 

Pencil Team
Pencil Teamhttp://telugupencil.com
Hello Friends, I am Jai M Raja, Author & Founder of Telugu Pencil blog and share all the information related to Spirituality, Puja Method, Education, Biographies, Bhagavad Gita, Technology and Business through this Website. I request you to keep supporting us like this, and we will keep providing further information for you. :)
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular